Christen Madsen (Naiberg)
(-Før 1786)
Maren Christensdatter
(Omkr 1716-1786)
Søren Christensen
(1757-1806)
Johanne Poulsdatter
(Omkr 1765-)

Poul Christian Sørensen
(1803-1896)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mette Marie Berthelsdatter

2. Sidsel Pedersdatter

Poul Christian Sørensen

  • Født: 30 Aug. 1803, Birkmose, Timring
  • Ægteskab (1): Mette Marie Berthelsdatter den 24 Jun. 1830 i Timring
  • Ægteskab (2): Sidsel Pedersdatter den 30 Okt. 1846
  • Død: 12 Aug. 1896, Timring i en alder af 92 år
Billede

punkttegn  Notater:

Ifølge Ulfborg -hind herreds skifteprotokol B80A-163,fol 62a+b.
Anno 1806 den 23 september indfandt sig på skifteforvalteren hr.birkedommer og
konstitueret herredsfoged Grønlunds vegne,sognefoged Mads Møller af Grimstrup
Mølle med tiltagne 2de vitterligheds-og vurderingsmænd,navnlig: Bernt
Christensen af birkemose og Peder Nielsen af Abildstrup i Vorgod sogn,udi
stervboet efter afgangne Søren Christensen Birkmose, for at holde en lovlig
registrerings-og vurderingsforretning til videre skifte og deling imellem den
salig mands efterladte enke Johanne Poulsdatter og deres i ægteskab
sammenavlede søn Poul Christian Sørensen, 3 år gammel,til hvis formynder og
kurator var tilstede velagte mand hr.Thomas Christian Christiansen af
Handbjerg.Ligeledes var på enkens vegne tilstede som laugværge velagte mand
Peder Boedesen i Riis i Timring sogn. Og blev da i ovenbenævntes hos og
overværelse med forretningen begyndt og fortfarende som følger:
Efter registreringen
Boets indtægt 750 rdl.
gården er pantsat til Oberst Linde for 350 rdl.
Således blev denne forretning idag sluttet og af os underskrevet.
Datum ut supra.
Mads Møller
Som laugværge Peder Boldsen ? som formynder for den umyndige søn Thomas Christiansen
Som vurderingsmænd til vitterlighed Peder Nielsen. Berndt Christensen.
_______________________________________
Samme protokol fol 60a-61a
År 1806 den 16 okt.blev foretaget skifte på Voldbjerg,af den konstituerede
herredsfoged,birkedommer Grønlund , i overværelse af sognefogederne Mads Møller af Timring og Niels Flincher af Hee sogn til Vitterlighed,efter afgangne Søren Christensen Birkmose af Timring sogn, imellem hans efterladte enke Johanne Poulsdatter og hans med hende i lovlig ægteskab avlet eneste søn Poul Christian 3 år.Ved skiftet var tilstede for enken som hendes laugværge Peder Boedesen af Riis og som formynder for sønnen,selvejer Thomas Christiansen af Handbjerg,som nærmeste frænde.Vel havde den afdøde to brødre,men de var begge, formedelst mangel på forstanden, uduelige til at værge.
I disses overværelse blev forrettet således: under sidste 23 sept.er af sogne-
fogeden i timring,på skifteforvalterens vegne, forrettet registrering og
vurdering i boet, den blev læst og antaget til protokollation,lydende
således, fol 62.Efter denne forretning er boets formue vurderet,og med hvilken vurdering enhver vedkommende erklærede sig tilfreds, til 750 Rdl.
Skøde på gården havde enkens laugværge med sig,blev fremlagt og
lyder således,fol 63. Efter anførte registreringsforretning er den på boets havende gæld til hr. Oberst Linde, kapital 350 Rdl.
Obligationen derfor blev fremlagt, påtegnet og tilbageleveret, rigtig genpart deraf lyder således, fol 63. Mere formue end førom er anført erklærede alle,at boet ikke havde ,og mere gæld end anført var der ikke heller,uden hvad noget ubetydelig kunne være, som enken selv ville betale. ----------
Ved at fradrage gælden boets formue,bliver i behold 400 Rdl.
Deraf til revisionskontoret efter forordning af 13 jan.1792 1/3 procent 1 Rdl. 2 mk.
Skiftets bekostning:
Stemplet papir til skiftebrevet 2 Rdl. 1 mk. 8 sk.
Skriversalær og skiftebrevets beskrivelse 7 Rdl.
Til justitsfonden 12 1/2 procent 5 mk. 4 sk.
Til vurderingsmændene a'3 mk daglig 2 Rdl.
Til skifteforvalter tjener 1 Rdl.
--------------------
14 Rdl. 2 mk. 12 sk.
Disse 14 Rdl.2 mk.12 sk.erklærede enken,at hun ville betale af sin egen lod,da
hun ville, at boets beholdning 400 Rld.skulle være helt til deling.
Ifølge denne erklæring deles da beholdningen 400 Rdl.således:
Enken Johanne Poulsdatter det halve 200 rdl.
og sønnen Poul Christian tilfalder og
tillader herved det øvrige halve 200 rdl. 400 Rdl.
---------
Sønnen Poul Christians fordrende arv, 200 Rdl. bliver indestående hos hans
moder med anden prioritets panteret i dødsboet foran beskrevne gård,bo og
besætning,næste efter 350 Rdl.første prioritets,indtil hans 18 års fylde,de
bliver og i samme tid stående uden rente,dersom sønnen bliver så længe hjemme hos hans moder. Men der imod opnår han så frit føde og klæde,samt lader ham nyde den undervisning og lære,som hans bestemmelse udkræver,og i øvrigt omgåes ham,såvel som god moder skylder sin søn,og som agter at stå til ansvar for Gud og øvrigheden.Skulle værgen og vedkommende finde,at sønnen kunne være bedre tjent anden steds end hos hans moder,når han har nået hans 12te års fylde,da skal det ikke være ham forment,at gøre den forandring med drengens opholdssted,og i dette tilfælde nyder han årlig renter af hans fædrende arv,efter det hans moder da hverken føder eller klæder ham. Den anmeldte gæld,og om nogen uanmeldt,tilpligtes enken at udbetale,og derfor holde skifteforvalteren skadesløs.
Således blev den registrerede og vurderede bo herved igen overdraget enken til rådighed og eje efter loven. Og da ingen meldte sig mere ved dette skifte,så blev det herved sluttet og det passerede bekræftet med vores navnes underskrift.
År,dag og sted som foranført.
Grønlund. Peder Bendsen. Thomas Christiansen.
til vitterlighed: Mads Møller. N.Flincker

(Kilde: Grete Agerlund Skatka, www.hammerum-herred.dk).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Gårdejer: Timring (Kærgård).

• Folketælling. Fkt-1834; Timring - Birchmoese, en Bye; 42; en Gaard
242; Johanne Poulsdatter; k; 69; enke; ; ; Gaardbrugende Enke
243; Poul Christian Sørensen; m; 30; gift; ; ; hendes Søn
244; Mette Maren Bærtelsdatter; k; 22; gift; ; ; hans Kone
245; Erich Nielsen; m; 21; ugift; ; ; Tjenestekarl
246; Hans Nielsen; m; 28; ugift; ; ; Tjenestekarl
247; Dousine Madsdatter; k; 19; ugift; ; ; Tjenestepige
248; Zidsel Kirstine Bærntsdatter; k; 37; separeret; ; ; Indsidder, lever af Strømpestrikken

Fkt-1840; Timring - ; 4; Kjergaard, en Gaard
23; Berthel Christensen Schou; ; 59; gift; ; ; Gaardmand og Sognefoged
24; Magrethe Christensdatter; ; 54; gift; ; ; hans Kone
25; Christiane Berthelsdatter; ; 25; ugift; ; ; deres Børn
26; Christen Berthelsen; ; 19; ugift; ; ; deres Børn
27; Mads Berthelsen; ; 12; ugift; ; ; deres Børn
28; Poul Christian Sørensen; ; 34; gift; ; ; Sognefogedens Svoger [mon ikke der menes hans Svigersøn ?]
29; Mette Marie Berthelsdatter; ; 28; gift; ; ; hans Kone
30; Johanne Marie Sørensdatter; ; 4; ugift; ; ; deres Datter
31; Laust Hansen; ; 46; ugift; ; ; Dagleier
32; Inger Christensdatter; ; 32; ugift; ; ; Tjenestepige
33; Ane Cathrine Christensdatter; ; 11; ugift; ; ; Almisselem

Fkt-1845; Timring - Timring; 1; Kjærgaard, en Gaard
1; Poul Christian Sørensen; m; 41; gift; her i Sognet; ; Gaardmand, Sogneforstander.

2; Mette Marie Berthelsen; k; 33; gift; her i Sognet; ; hans Kone
3; Johanne Marie Poulsen; k; 9; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
4; Ane Margrethe Poulsen; k; 5; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
5; Berthel Poulsen; m; 2; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
6; Anders Nielsen; m; 21; ugift; Vorgod Sogn, Ringkøbing Amt; ; Tjenestekarl
7; Marie Cicilia Pedersen; k; 23; ugift; Holstebro Købstad, Ringkøbing Amt; ; Tjenestepige
8; Ane Cathrine Christensen; k; 16; ugift; her i Sognet; ; Tjenestepige
9; Maren Sørensdatter; k; 16; ugift; Vildberg Sogn, Ringkøbing Amt; ; Tjenestepige
10; Berthel Christensen; m; 63; gift; Ulfborg Sogn, Ringkøbing Amt; ; Konens Fader, Sognefoged.
11; Margrethe Christensen; k; 58; gift; her i Sognet; ; hans Kone
12; Mads Berthelsen; m; 17; ugift; her i Sognet; ; deres Søn
13; Christiane Berthelsen; k; 31; ugift; her i Sognet; ; deres Datter
14; Ane Cathrine Nielsen; k; 41; ugift; Tviis Sogn, Ringkøbing Amt; ; Indsidder og Væver.

Fkt-1850; Timring - Timring ; 21; Kjærgaard, en Gaard
107; Poul Christian Sørensen; m; 46; gift,133; her i Sognet; ; Gaardmand, Sogneforstander.

108; Sidsel Pedersen; k; 25; gift; Sneiberg Sogn, Ringkøbing Amt; ; Hans Kone
109; Johanne Marie Poulsen; k; 14; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
110; Ane Magrethe Poulsen; k; 10; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
111; Bertel Poulsen; m; 7; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
112; Anders Poulsen; m; 5; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
113; Peder Krogstrup Poulsen; m; 3; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
114; Mette Marie Poulsen; k; 1; ugift; her i Sognet; ; deres Barn
115; Christen Christensen; m; 53; ugift; her i Sognet; ; Tjenestekarl
116; Ane Johanne Pedersen; k; 20; ugift; Sneiberg Sogn, Ringkøbing Amt; ; Tjenestepige
117; Ane Kirstine Christensen; k; 22; ugift; Rind Sogn, Ringkøbing Amt; ; Tjenestepige
118; Bertel Christensen; m; 68; gift; Ulfborg Sogn, Ringkøbing Amt; ; Huusfaderens første Kones Fader, Aftægtsmand.
119; Magrethe Christensen; k; 63; gift; her i Sognet; ; Huusfaderens første Kones Moder, Aftægtskone.
120; Christiane Bertelsdatter; k; 36; ugift; her i Sognet; ; deres Datter

Fkt-1855; Timring - Timring ; 25; Kjærgaard, en Gaard
1. Poul Christian Sørensen; m; 51; gift; her i sognet; gaardmand
Sidsel Pedersen; k; 30; gift; Sneibjerg, Ringk. amt; hans kone
Johanne Marie Poulsen; k; 19; ugift; her i sognet, deres børn
Bertel Poulsen; m; 12; ugift; her i sognet, deres børn
Anders Poulsen; m; 10; ugift; her i sognet, deres børn
Peder Krogstrup Poulsen; m; 8; ugift; her i sognet, deres børn
Søren Poulsen; m; 2; ugift; her i sognet, deres børn
Thomas Jørgensen; m; 20; ugift; Gjellerup, Ringk. amt; deres tjenestefolk
Abelone Christensen; k; 31; ugift; her i sognet; deres tjenestefolk
1. Bertel Christensen; m; 74; gift; Idum, Ringk. amt; aftægtsfolk som af gaarden forsørges
Margrethe Christensen; k; 68; gift; her i sognet; aftægtsfolk som af gaarden forsørges

Fkt-1860; Ringkoebing, Ulfborg, Timring, Timring, , 60, D2218
Poul Christian Sørensen; m; 56; Enkemand; Gårdmand, huusfader; Her i sognet
Ane Margrethe Sørensen; k; 20; Ugift; Hans børn; Her i sognet
Anders Poulsen; m; 15; Ugift; Hans børn; Her i sognet
Peder Krogstrup Poulsen; m; 13; Ugift; Hans børn; Her i sognet
Johanne Poulsen; k; 4; Ugift; Hans børn; Her i sognet
Ove Poulsen; m; 28; Gift; Enkemandens svigersøn; Her i sognet
Johanne Marie Poulsen; k; 24; Gift; Hans kone; Her i sognet
Thomas Jørgensen; 24; Ugift; Tjenestefolk; Gjellerup; Ringk. amt
Villads Sørensen; 12; Ugift; Tjenstefolk; Her i sognet

Fkt-1870; Timring - Mosgaard og Naibjerg ; 20; Kjærgaard, gaard
340; Anders Povlsen; m; 24; gift; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Husfader / Agerdyrker
341; Kirsten Jespersen; k; 25; gift; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Husmoder
342; Jesper Birkmose Povlsen; m; Under 1 aar; ugift; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Barn
343; Povl Kristian Sørensen; m; 65; enkemand; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Husfaderens fader
344; Johanne Povlsen; k; 13; ugift; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Husfaderens søster
345; Otto Larsen; m; 21; ugift; Vorgod, Ringkjøbing amt; Folkekirken; Tjenestetyende
346; Jørgen Nielsen Kjærgaard; m; 16; ugift; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Tjenestetyende
347; Kirsten Marie Povlsen; k; 17; ugift; Hjorthede, Viborg amt; Folkekirken; Tjenestetyende
348; Peder Krogstrup Povlsen Kjærgaard; m; 22; gift; Timring, Ringkjøbing; Folkekirken; Husfader / Arbeider (indsidder)
349; Mette Marie Nielsen; k; 24; gift; Sneibjerg, Ringkjøbing amt; Folkekirken; Husmoder

Fkt-1880; Timring - Naibjerg By ; 11; Kjærgaard
688; Peder Paulsen; m; 32; gift; her i Sognet; Lutheran; Husfader Gaardejer
689; Mette Marie Nielsen; k; 34; gift; Sneibjerg Sogn, Ringkjøbing Amt; Lutheran; hans Kone
690; Sidsel Marie Poulsen; k; 8; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Børn
691; Poul Kristian Kjærgaard Poulsen; m; 7; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Børn
692; Søren Kjærgaard Poulsen; m; 4; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Børn
693; Niels Kjærgaard Poulsen; m; 2; ugift; her i Sognet; Lutheran; deres Børn
694; Poul Kristian Sørensen; m; 75; enke; her i Sognet; Lutheran; Husfaderens fader som forsørges af ham
695; Mads Otto Kæseler; m; 21; ugift; her i Sognet; Lutheran; Tjenestekarl
696; Karen Marie Andersen; k; 15; ugift; her i Sognet; Lutheran; Tjenestepige


Billede

Poul blev gift med Mette Marie Berthelsdatter, datter af Bertel Christensen Schou og Margrethe Christensdatter, den 24 Jun. 1830 i Timring. (Mette Marie Berthelsdatter blev født den 24 Jun. 1812 i Kærgaard, Timring, døde den 13 Apr. 1846 i Kærgaard, Timring og blev begravet den 21 Apr. 1846 i Timring.)


Billede

Poul blev derefter gift med Sidsel Pedersdatter, datter af Peder Jørgensen og Johanne Jørgensdatter, den 30 Okt. 1846. (Sidsel Pedersdatter blev født den 24 Jan. 1826 i Krogstrup, Snejbjerg, døbt den 27 Mar. 1826 i Snejbjerg, døde den 20 Nov. 1858 i Kærgaard, Timring og blev begravet den 1 Dec. 1858 i Timring.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia