Morten Jacobsen Barfod
(Omkr 1530-1618)
Maren Nielsdatter
Jacob Mortensen Barfod
(1590-1656)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Pedersdatter

2. Anne Christensdatter

Jacob Mortensen Barfod

  • Født: 1590, Vaaddegaard, Ikast sogn?
  • Ægteskab (1): Pedersdatter
  • Ægteskab (2): Anne Christensdatter
  • Død: 3 Maj 1656, Bjødstrup i en alder af 66 år
Billede

punkttegn  Notater:

Jacob Barfod giftede sig sandsynligvis både til gården Bjødstrup og til embedet som herredsfoged.

Fra Karen Goll. Afskrift af arkivar Oluf Nielsens sedler på Herning
lokalarkiv:

Bjødstrup , der i ældre Tid staves Bjørstrup og en enkelt Gang Bjørnstrup,
hvilket maa være den oprindelige Form, har været een Gaard, der længe
bevaredes som Selvejer, og maaske aldrig har været andet
Lundenæs Jordebog 1498 nævnes Christen Tygesen i Bjørstrup med Afgift
af ~ Tønde Smør . 1532 klagede Christen Skram over, at Jacob i
Bjørnstrup havde ladet opbygge et Byggested i Skovby Mark med Urette
hvorfor Kongen udtager 6 Adelsmænd til at afsige Dom i den Sag .
I Reg . s . 45o

I Christian IV's Tid beboedes Bjødstrup af Herredsfoged Jacob Mortensen,
der har giftet sig til Gaarden, thi 23 .Feb . 1624 fik han den
kgl . Bevilling, at han og hans Medarvingers Forfædre havde faaet nogle
Selvejergaarde i Hammerum Herred, kaldet Tingselgods for en vis
aarlig Kornskyld og Landgilde, og da Lensmanden havde erklæret, at
samme Gods ikke kunde mistes fra Lehet uden største Skade for dets
Belejligheds og anden Herligheds Skyld, tillod Kongen, at dette Gods
altid skal ligge og blive under Lundenæs og aldrig skilles derfra.
Dette var et vigtigt Privilegium paa en Tid, da Herligheden af
Selvejergaarde ofte afhændedes til Adelsmand, og disse derved fik
Lejlighed til at paalægge dem Hoveri og ofte afkøbte Bønderne deres
Selvejerret.

Tingselsgods betyder, at der er truffet en Overenskomst med
Kronen om Afgiften . Her er saaledes en kgl . Befaling fra 1532 om,at
noget Gods i Bølling Herred i Kong Hanses Tid var "for Tingsel", men
da Ihændehaveren nu var død, skulde det sættes til saa høj Afgift.
I Lundenæs Jordebog for 1597 opføres som Tingselsgods i Gjellerup sogn.
Bjødstrup :Langelund, Hauge, Bishoved, Sønder Fastrup,
Da disse Ejendomme ikke alle findes i Jordebogen for 1498, er Tingselen
sket efter den Tid, maaske efter Grevens Fejde.

Jakob Mortensen var en velstaaende Mand, Da der i 1647 skulle
gives Skat af Rentepenge, maatte han give af 5oo Sletdaler.
24. Feb. bevilgedes der ham den halve Kongetiende af Gjellerup
Sogn efter Præsten Hr. Jensens Død, idet den tidligere havde ligget
til hans Gaard, hvor den ikke kunde undværes, da der ingen Eng var
dertil.

Jacob Mortensen var af fornem Slægt, idet han hørte til den
adelige Familie Barfod, men denne havde rigtignok længe været uden
Rettigheder paa Grund af ulige Giftermaal . - lo .April tillod Kongen
ham efter den daværende Besidders Død at faa som Selvejendom en
Gaard i Sedding i Nr .Nebel Sogn, hvorfra hans Slægt stammede, idet
han havde berettet, at hans Fader, Morten Jacobsen havde tilforhandlet
sig den, men da han ikke havde udredet Afgift til Riberhus, var den
skrevet i Fald og annammet under Slottet . En Selvejer, der ikke betalte
Afgift, blev nemlig skrevet i Fald, det vil sige, han blev gjort
til Fæstebonde.

Jacob Mortensens Ligsten i Gjellerup Kirke var allerede 1766 ulæselig,
Inger og Peder Jensens gravminde er forsvundet fra kirkegården.
Så vidt Karen Goll.

Der kan læses mere om selvejer slægterne på Herning egnen i bogen:
"Selvejerslægten Bjødstrup" skrevet af Jens Abildtrup 1952.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Gårdmand på Bjødstrup og herredsfoged.


Billede

Jacob blev gift med Pedersdatter, datter af Peder Mar og Ukendt.


Billede

Jacob blev derefter gift med Anne Christensdatter, datter af Christen Jensen Fastrup og Ukendt. (Anne Christensdatter blev født i Nørre Fastrup?.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia