Poul Sørensen
(Omkr 1595-Efter 1662)
Christen Poulsen
(Omkr 1630-Efter 1688)
Søren Christensen
(Omkr 1665-)

 

Familie

Søren Christensen

  • Født: Omkr 1665, Olling Vestergaard, Assing
Billede

punkttegn  Notater:

Olling bestod i gl. Dage af 2 Gaarde, der ved Aar 1600 laa under Tanderup og tilhørte Slægten Sehested. I 1688 tilhører Gårdene Slægten Quitzow. Sædskiftet er i 1683 omtrent som i Paarup, og Jorden hviler i 6 Aar. Den betegnes som >skarp<. Der avles til hver Gaard 11 læs ond Hø, og der er >ond< Græsning til 10 Høveder. Ildebrand i Heden til Fornødenhed. I 1789 er hver af Gaardene delt i 2 Halvgaarde, og i 1844 er der ved yderlige-re Deling opstaaet 9 Ejendomme.

30. Søndergaard. 1720 nævnes Niels Larsen, som har været Selvejer, men nu er Fæster af sin Nabo. Han døde 1762; Sønnen, Lars Nielsen, blev i 1773 gift med Lars Vejlgaards Datter, Ane, og blev Selvejer i 1791, han døde som Aftægtsmand 1818. Sønnen, Niels Larsen, fik Skøde 1803. Sene-re P. Nielsen fra Skarrild og dennes Søn, Niels Pedersen (1839). Han Enke, Maren Nielsdatter, averterede i 1869 Gaarden til Salg. Der var da 400 Tdr. Land, 30 Td. Agerland i ret gode Muldjorder, mest med Lerunderlag, 28 Td. Eng, som ved en solid Vandingskanal tilførtes Vand ved Vandløbet fra Kibæk Mølle; her avles 50 Læs Hø. Resten er Hede og Mose af udmærket Beskaffenhed. Mergel findes i et Engskifte. Besætningen er: 2 Heste, 16-18 Fæhøveder, 45 Faar. Bygningerne gode med Grundmur. Der skal svares Aftægt. - Den næste Ejer var Knud Kølbæk Ottesen; nu Anders Vejvad (61).

33, 34, 32 b. I den anden halve Søndergaard har der boet mange af Navnet Søren. Allerede 1654 nævnes Poffuel Søfrensen, Aalending, og 1662 og senere nævnes hans Søn, Kr. Poulsen, som var Ulvejæger, og i Tingbogen 1692 nævnes Sønnen Søren Kristensen. I 1747 og 1757 nævnes Søren Iversen, senere Kr. Nielsen Hindhede, som i 1789 er Selvejer, men nok ikke har kunnet svare sine Forpligtelser over for den tidligere Slægt; thi i 1792 sætter Casper Møller efter Begæring af Kr. Hindhede og hans Pantgiver, Jørgen Iversen af Tarm, Gaarden til Auktion. Den købtes af Peder Boedsen, som boede der i 1801, men senere lod Svenning Svenning-sen den udstykke. -
I Nr. 33 (bebygget ca. 1814) boede senere: Jens Lauridsen Leding 1814, Kr. Jensen 1831, Just Thorning 1833, han kaldes Smedesvend og Blytæk-ker, Kr. Pedersen 1834, Anders Nielsen Mølle 1838, Hans Tagmose 1842, Niels Andr. Mikkelsen 1857, Niels Pedersen Skau 1867, Gaarden blev da lagt ind under 32a. En Parcel fra 33, som Jakob Ibsen købte, fik Matr. Nr. 32b. Han bebyggede den og boede der i sine gamle Dage. Hans Enke, Ane Kirstine (se Bukkjær) døde 1856, hvorefter Stedet blev lagt ind under 32. - Nr. 34, udskilt og bebygget 1813, Kr. Jakobsen, Pastor Engelken 1821, Jens Kr. Støvl 1829, Peder Olsen Mindst 1832, Niels Pedersen 1839, Peder Klausen (senere Kibæk) 1843, Niels Jensen fra Ørre 1843, gift med Mette Kirstine Kristensdatter fra Moesgaard, død 1874, 83 Aar. Hans Søn, Mar-tinus Nielsen, 1872, Lars Thorsen 1890, Niels Pedersen 1898, Laurids Vig 1912 (50).
32. Vestergaard. Her boede i 1700 Kr. Kristensen (se Kirkesynet Aar 1700). Efter ham Peder Rytter, Søn af Degnen i Felding og formodentlig Krigsveteran. 1732 havde han Barn i Kirke, Degnen, Drengens Farfader, var Fadder. Han døde 1746 og efterfulgtes af Sønnen, Hans Pedersen, hvis Datter Inger blev gift med Anders Krensen i Helstrup, en anden Datter hed Agnete efter sin Faster, en Søn, Peder Hansen, overtog Fæstet, ogsaa han havde en Datter Agnete. Gaarden tilhørte da Sindinggaard; men i 1793 blev Peder Hansen Selvejer. Landgilden var ellers kun 5 Rd. 32 Sk., intet Hoveri, saa han har jo siddet billigt. I 1803 solgte han Gaarden til Jens Jakobsen; i 1808 købte Jakob Ibsen den for 200 Rd. Sønnen Jakob fik den og solgte den i 1832 til Peder Jespersen. Senere: Niels Pedersen Skau, hans Svigersøn, Rahbæk Sørensen 1882, V. Olldag, Jens Askjær 1933 (239 j- Heden).
31, 35 og 61. Den anden Vestergaard. - Kr. Assing nævnes 1702. Han bor da i Olling, som det synes i denne Halvgaard, og skøder dette Aar til >ærlig og gudfrygtige Pige Johanne Bodsdatter, Halvdelen af den Gaard i Olling, som Anders Jakobsen (hans Fader) tilforn har iboet, og som jeg, Kr. Andersen, nu ejer og besidder; i Moesgaard den Del, som Enken Kir-sten, salig Mads Mouridsens, nu ibor, samt Halvdelen af Lervadskjær i Snejbjerg<. Kr. Kristensen, som jo nok er Kr. Andersens Søn, nævnes 1720 som Selvejer, han ejer tillige den Gaard, som Kr. Larsen tidligere har >været antegnet for<; men som han nu har solgt til Kr. Kristensen. I 1723 er der Skifte i Anledning af hans Død. Besætningen er efter den Tids For-hold meget stor og bestaar af 2 Heste, 5 Stude, 4 Køer, 1 Kvie med Kalv, 21 gi. Faar, 12 Aaringsfaar, 10 Lam, 1 gi. hvid Galt. Der er saaet 4 Td. Rug og ventes en Avl paa 11 Td., naar Tiende er fradraget; 1 Vi Td. Land med Byg ventes at give 5 Vi Td. plus Tiende; 10 Sk. Havre ventes kun at give Udsæd og Tiende. - I 1747 nævnes atter en Kr. Kristensen, formodentlig Sønnen. De 2 Vestergaarde gaar atter ud af Selveje og ejes senere af Pastor Bang i S. Omme, af hvem Kr. Fiskbæk købte denne Halvgaard som Selvejer 1781. Han lod i 1805 Svenning Svenningsen udstykke den, hvorved den deltes i 3 (N. 31, 35 og 61) samt nogle Parceller.
(Kilde: "Assing sogn i Hammerum Herred" af Kjærsig og Sulkjær).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Selvejerbonde i Olling Vestergaard, Assing.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia