Anders Jacobsen (Aabenraa)
(Omkr 1643-1715)
Else Andersdatter (Aabenraa)
(1690-1759)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Lauritz Madsen Beck

2. Søren Nielsen Kvong

Else Andersdatter (Aabenraa)

  • Født: 1690
  • Ægteskab (1): Lauritz Madsen Beck
  • Ægteskab (2): Søren Nielsen Kvong
  • Død: 1759, Ribe i en alder af 69 år
  • Begravet: 4 Jan. 1759, Ribe
Billede

punkttegn  Notater:

Ribe Byfogedarkivs Skifteprotokol er der indført Skifte efter Lauritz Madsen Beck.

Afskrift af slægtsbogen " Anetavle for Andreas Nicolajsen og Anania Nielsdatter.

Lauritz Madsen Beck var Købmand i Ribe sant Udrider, d.v.s. en af de bevæbnede Svende, som Tolderne holdt til at vogte Grænsen.
I Ribe Byfogedarkivs Skifteprotokol er der indført Skifte efter Lauritz Madsen Beck, og dette lyder i Uddrag saaledes:
Anno 1728 Dend 2ode May Indfandt sig Udi Laurids Madsen Beches Sterfboe efter at hand ved Døden d. 12te April Nest forhen var afgangen, af Magistratens Middel Vice Borgmester, Anders Frausing, Raadmand Nicolaj Riis og Henrich Bøtticher samt Byefoged Weste Thombsen Lund og Byeskriveren Søren Nielsen Lund Med tiltagne Vurderingsmænd, Niels Andersen Buntmager og Terchel Hangen Kih-mer, for at holde lovliq Wurdering og Registrering sampt Skifte og Deeling Imellem Dend afdødes Efterlatte Enche -Else Andersdatter og Deres fælles Børn, Nemblii: Daatteren Kirsten Lauridsdaatter, 9 aar gl., og 2de Sønner, Nafnlig: Mads Lauridsen, 7 aar sampt Nicolaj Lauridsen, 4 aar gl., hvor da udi overværelse af Enchen og hendes Laugværge, Hans Bruun, 8ampt Jacob Mourtdsen., som blef beskicket Til de umyndiges Formynder, blef forrættet sampt Registreret og wurderet, som følger:
Sølf:Rdlr.Mk.sk.
5Sølfskeer, Wog 13 1/2 Lod a' 3 Mk.648
Kaaber:
IBrendeviins Pande, Wog 6o Pund
a 1 Mk.. 8 Sk.1500
1 Kaaber Tragt010
Thin:
6Thin Fade, Voq I Lispund 2 Pund
a 14 Sh.2312
12Thin Tallerchener, Vog 13 Punda 14 Sk.10l0
1Thin Kande030
1Saltzerchen004
1Porikruus008
Messing
1Messing Bechen paa Kachelovnen050
IPar Messinglysestager040
IPar mindre ditto020
1Magløs Ditto, gl.0012
ILyse Sax008
1Messing Keddel med Jern GrebVog 2 Pund a' 72 Sk018
1liden Messing morter020
1Blich Rif Jern006
1do. Tragt004
Jern Fang:
1Jern Fyrfad008
1gl. Jern Pande0012
1Rist, 1 Kielskee, 1 Ildkleme0120
1Kast Ring004
1Løgter af Blich0012
1liden Jern Gryde, 1 øxe og 1Forch038

Træ Vahre:
1Ege Bord i Dagligstuen med
aaben Foed og Skoffe under100
1ledder Stoel, 2 do. Træ Stoele038
2do. Mindre, I liden Henggkab i Senge Kameret030
Udi Stoer Stuen:
1Fuhr Skab med 2de Rammer300
1Egge Kiste uden beslag200
1Fuhr Koffert100
1Speil med 3 Smaae Messing Kroge020
Udi Brøghuuset:
1gl. Ølkar, 1 do. mindre140
1Rund og 1 Øret Ballie, 1 Strippe024
2deAnchre, 1 Brøgkar016
1Spand, 1 do., gl.0014
1Mælch Strippe, 1 Sviin Trug 0010
1Hachel3 Kiste med Knif 030
1Kaard030
Udi Kielderen:
1Brændevitnstønde, 1 Øltønde220
3gl. half Øltønder, I Øltragt036
1gl. Deintrug, 2de -Træfade0014
1Mangelfiel med Stoch006
1gl. -Drøfttrug, 1 Drichhuus med 4re Tallerchener008
1Kierne, 2de Smaae Gryntønder0112
1Half -Bygtønde, 1 gl. Standtønde0014
1 1/2Lispund Humle208
20Favn Reeb a 2 Sk.028
20Favn Reeb a 1 Sk.014
6grimmer018
4Skippund a' 2o Lispund Hamp020
Steen., Hollandske Fade:
4grove Hollandske Fade020
15smaa Fade0312
13smaae gl. Skillerier0110
3Kruuse med Thinlaag024
1Mindre do. med do.0010
3Ølglasse, 3 Spidsglasse027
1Hands-Boutellie0012
3Pot Boutelier0012
1Psalmebog020
1Bønnebog018
Senge Klæder:
1Blaae Stribet Ulden Overdyne140
1do. Blaaestribet bolster Underdyne120
2dedo. bolster Hoved -Dyner100
1Hovet -Pude med Vaar paa020
Udi Stoer Stuen:
1blaaestribet bolster overdyne240
1do. bolster Underdyne200
2blaaestribet bolster Hovet Dyner,
1Hovetpuude med Vaar paa200
1Par Blaargarns Lagner040
Udi Kiøchenet:
1gl. Rød Stribet Ulden over Dyne040
1do. liden gl. underdynne030
1liden Hovet Dynne018
2Smaae Hovet Puder020
1Par Blaargarns Lagner020
Noch i en liden Seng:
2dePuder og 1 Blaargarns Lagen, tilsammen050
Linden Tøy:
1par Blaargarns Lagner030
1par Hørgarns lagner200
1par Hørgarns Pudevaar030
1gl. Hørgarns Drejels Dug040
1do. Bygkorns Dug018
1Drejels Haandklæde af Blaargarn018
1do., gl.0012
6Hørgarns Skiørter230
4Halsklude040
Gang Klæder:
1Sort Klæde Kiortel300
1sort Vest gl.0012
1par Boxer040
1par Sorte Strømper010
1Brun Klæde Kiortel200
1Bruun Caminesol100
2dePar Lædder Boxer110
1par Brune Strømper014
1par Brungraae Strømper0012
1Hat030
1Reise Hatt018
1par Støvler040
1par Skoe022
1Kappe110
1Saddel100
1Par Pistoler100
1Bøsse100
1Par Sporer0012

Paa Loftet:
6Tdr. Rug830
3Tdr. Malt430
3Tdr. Havre230
Ud i Jorden Saaed:
2 1/2skp.Rug118
2 Tdr. Haure240
I Gaarden:
1gl. beslagen Vogn med Hæste Tøy og sit Behør600
Levende Creature:
1Brun stiernet Hoppe, lo aar1200
1Sort grimet Koe600
1do. sort hielmet600
1do. do. do.500
1do. graae400

Bedrager da Forestaaende Vurderede Løsøre Summa 150Rdlr. 4 Mk. 11 Sk.

Videre Vidste Ehchen Iche at være Sterfboen i Nogen Maade tilhørende, undtagen hendes Sal. Mands Løn fra Nytaarsdag1728 til hans Døds Dag den 12te aprilis, sig bedragende Efter det Kongl. Reglemente940
Bedrager saa alle Sterfboens
Middel Summa Sumarun16o Rdlr. 2 Mk. 11Sk.

Og som -Enchens Lauværge tilkendegav, at Sterfboen til een og anden var en deel bortskyldig, saa Resolverede Skifteforvalteren at Indkalde Creditorerne til førstkomende 3de Juni her i Sterfboen at Møde Deres Krav at angive og beviislig Giøre, hvorom Raadstueskriveren behørig Placater lader Assignere og paa Byetinget Publicere førstkommende Tiirsdag, da Skiftet derefter lovligen skal blive til Endskab befordret.
Sterfboen ut Supra.
A. Frausing.N. Riis.
W. Th. Lund.

Som Vurderings Mænd: Terchel Hansen Kihner. Niels Andersen.
Enchens Laugværge: H. Bruun.
Fomynder: Jacob Mouridsen.
Dend 3die Juni blev fremviist den publicerede Placat af 2o. Maj 1728, hvorefter blev angivet Efterfølgende Bortskyldig Gield:
Begravelsesbekostning26 Rdlr. 4 Mk. o Sk.
Til Jacob Mouridsen som Enchen og hendes
Laugværge tilstaaer at være Rigtig og laant
udi -Dend Sal. Mands Svaghed132o
Sr. Termann Mortensen for Vahrer700
Niels Mortensen i Kierche-bye for Malt946
Hans Knudsen Reebslaaer i Haderslef fordrer20128
Søren Tønnesen for en Koe600
Summa Summarum Bortskyldig Gield83 Rdlr0 Mk 14 Sk.
Enchens Laugværge forestillede paa Enchens Vegne, at hendes 3de- Børn vare saa smaae og umyndige, at det til deres Tarf var høy Nødvendig, at hun i anledning af loven self beholte dem hos sig og deres Midler uden Rente, Imod at hun underholder dem med Klæde og føde, ære og Lære efter hendes Stand og lejlighed, Indtil Drengebørnene opnaaer deres fulde 18ten aar og Pigen sit 2ode aar, I Hvilchen henseende hun og var begierendo, at Sterfboens Samlede Middeler og Løsøre, saaledes som foran Specificeret findes, hende Maatte overlades u-Auctioneret og uadskildt. Derimod hun self betaler ald bortskyldig Gield og Skiftets Bekostning, saaledes at de umyndige og Skifteforvalteren derfor i alle maader skal være og blive angerløs, og Detz foruden svarer sine Børn, Naar de kommer til Dend Alder, som forskrevet staar, deres tilfaldne Arf i Reede Penge uden afkortning, Paastoed ellers hendes begravelse efter loven ligeved hendes Sal. Mands,som er26 Rdlr4 mk. 0 Sk.
Hertil føris Skiftets Bekostning 3300
Hertil ildderig Foregtaaende Bortskyldig Gield 83014
Summa Udgift116Rdlr0 Mk. 14 Sk

Lignet og Lagt Sterfboens Formue og Indtegt
Imoed dessen Gield og Udgift,
bliver da til deeling Penge44 Rdlr1 Mk. 13 Sk.
Deraf tilkommer Ekchen 22014
Dend Ældste Søn Mads Lauridsen tilkommer 852 2/5
Dend yngste Søn Micolaj Lauridsen 852 2/5
Daatteren Kiersten Lauridsdatter 429 1/5
Hvortil Ehchen giver af hendes Lod dend halve
deel af hendes Begravelsesbekostning, som er
med Vilkor, at de saaleedes Deelis,
at hendes Daatters Fædrene Arf kand blive ved Sønnernes.
Bliver saa Børnenes ,Arf, Nemlii:
Hver af Sønnernes114 15 1/3
og -Datterens lige saa meget114 15 1/3

Skifteforvalteren tilspurdte Over-Formynderen og Formynderen, om de -saaledes paa de Umyndiges Vegne var tilfreds, Hvortil de svarede, at de hafle Indtet derimod at sige. -Derefter blef Enchens begiering af Samptlige Skifteforvalteren bifalet med de Vilkor, at hun self

1.
Svarer og betaler ald Sterfboens foranførte Gield og udgift og holder derfor Skifteforvalteren og de umyndige Kravesløse.
2.
Svarer og betaler de Umyndiges Forestaaende Deris Fædrene, Arf uden Rente, Naar de kommer til de Aar, som foran Stipuleret er, uden afkortning, Skadesløs.
3.
Som hun Ingen Rente deraf Imidlertiid Svarer, Saa underholder hun Børnene derimod med Ære og Lære, Klæde og Føde, efter hendes Stand og Vilkor, saaledes som hun for Gud og Mennesker agter at forsvare, alt uden afkortning i Deris Capital, som sagt er, Hvormed formynderen, Jacob Mouridsen, paalægges under Ansvar efter Loven at have vedbørlig Indseende og aarlig afgive Magistraten og over Formynderen under Rætning om de Umyndige Midlers Tilstald og Sicherhed.

I det Øfrige giver.Raadstueskriveren Overformynderen tilstrechelig Extract af dette Skiftebrefs Slutning til deris fornødne Efter Rætning.
Til bekræftelse under Vore Hænder og Zignette.

Actum Sterfboen Dend 3die, Juni ,Anno 1728.
A. Frausing.N. Riis
H. Bøtticher.W.Ths. Lund."
Else blev gift med Udridder Lauritz Madsen Beck, søn af Mads og Ukendt, den 9 Nov. 1717 i Ribe. (Udridder Lauritz Madsen Beck blev født i 1685 i Nustrup, Haderslev amt, døde den 12 Apr. 1728 i Ribe og blev begravet den 14 Apr. 1728 i Ribe.)
Else blev derefter gift med Søren Nielsen Kvong den 4 Maj 1729. (Søren Nielsen Kvong blev født i 1705 og døde den 24 Dec. 1759.)


Billede

Else blev gift med Lauritz Madsen Beck, søn af Mads og Ukendt. (Lauritz Madsen Beck blev født i 1685 i Nustrup, Haderslev amt og døde den 12 Apr. 1728 i Ribe.)


Billede

Else blev derefter gift med Søren Nielsen Kvong. (Søren Nielsen Kvong blev født i 1705 og døde den 24 Dec. 1759.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia