Jürgen Wederkinch
(1630-Efter 1659)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ukendt

Jürgen Wederkinch

  • Født: 1630, Bogense
  • Ægteskab: Ukendt
  • Død: Efter 1659
Billede

punkttegn  Notater:

Jürgen Wederkinch underskrev den 28. juni 1648 Hyldingsfuldmagten for Bogense og var Proviantmester i denne by.

Jürgen Wederkinch underskrev den 28.juni 1648 Hyldningsfuldmagten for Bogense og var Proviantmester i denne by. Nu da Frederich III er udvalgt og valgt til Konge. Mener man Hans Majestæt rejste rundt til Købstæderne, det her er en Hyldning fra Raad og Borgere i Bogense.

Borgmester och Raad udi Bogense, Med efterschrefne Borger ibid. Nemlig Christen Hansen, Anders Tommasenn, Hans Jensenn, Galle Hansen, Staphenn Erichsen, Jørgen Wederkinch, Rasmus Clausen, Jep Pedersen, Niels Nielsen, Jens Lauritzenn, Jens Nielsenn, och Jørgenn Jørgensenn, Giøre vitterligt att Eftersom Danmarchis Riges Høyeste Raad, haffuer ladet deris obne breffue, och patenter, til alle Rigens Stender udgaae. Anlangendis att eftersom dend Høybaarne Fyrste och Herre, Herr Frederich dend Tredie, med Guds Naade, Danmarckes, Norges, Vendis och Gottis udvalde Prindtz, och Herre, Hertug til Slesvis Holsteen, Stormarnn, och Dytmerschen, Greffue udi Oldenburg och Delmenhorst. Nu udi seniste forsamling udi dend Hellig Trefoldiggéds Naffnn, Aff meniege Danmarchis Riges Raad och Riderschab, Er udvaldt och Kaaritt, och aff Geistlighedenn, och Borgerschabet sambtøcht, Danmarchis, och Norgis Koning att vorde. Och efterdi denne Nerværindis tillstand iche kand taalle, och alt for langsombt ville falde, att saadant som sedvanligt verret haffuen i alle provinser serdelis blifuen for retted, Haffuer der forre for Landzens Rolighed, och beste denne gang for Raadsomt , och Nødigt er Achted, Att Hyldningen udi Kiøbenhafnn, aff meniege Stender offuer det Heelle Rigge bliffuer forretagitt, och fuld endit, och der till berammit dend 6 Jullii først kommendis, Begerindis derforre, Aff Alle och een hver serdelis, att di af hver Bye, trej daugge till fornn, ville lade møde udi Kiøbenhafnn, Een Borgemester, Een Raadmand, och Een Borger, med deris Stadtz Segell, och alles deris fuldmagt, saa de viseligen till fornevnte tiid och Steed, der ere tillstede, daa paa alles deris veigne ydermere att forfare hvis samme Hyldning Angaaende der blifuer proponeritt och forregiffuet.

Da eftersom Høystbemelte, dend Heybaarne Fyrste, och Herre, Herr Frederich dend Tredie med Guds Naade.

Danmarchis, Norges, Vendis och Gottis udvalde Prindtz och Herre, Hertug till Slesvig, Holstenn, Stormarn, och Dyttmerschen, Greffue udi Oldenburg och Delmenhorst. En aff meneige Danmarchis Riges Raad, sampt Adelstand. Geistligheden, Och Borgeschabet. deris fuldmegtige udschud, paa Meniege rigens Indbygeris Weigne, Udvaldt och Kaaritt, Danmarchis och Norges Koning att vorde. Herfore vi med det ganske borgeschab her udi Byenn. Som een Ringe lemb Iblandt understanden, os underdanigste her om Erklere, att vi Inted heller ville, End att Høybemelte Hans Prindtzlige Naade, udi dend Hellig Trefoldigheds Nafn, til disse Rigers och Landers Herre och Konge, blifuer Hyldet, och svorenn. Och hafuer vi derom til forbemelte bestembte tid, udi Kiøbenhafn att møde, fuldmagt gifuet,saa och hermed till betroer, och fuldkommen Magt gifuer. Erlig och velforstandig Mand, Jens Madtzen Borgemester, Feder Hansenn Raadmand, och Johann Hansenn borger och Indvaaner her sammesteds. Och hvis de daa paa voris och denne Byes meniegheds Veigne, med velbemelte de goede Herrer, och Andre Rigers Stender Giørendis Vorder, och fra dennem gifuer beschrefuenn vi hermed lofuer, och os och vorre Arfuinger, och effterkommere, paa voris eigne, och dett meniege Borgeschabs Veigne, tilforpligter, Ubrødeligen, I alle maader att holde och efterkomme, ligevis som vii self ere personlig tillstede vare. Ønsken~ dis att dend Aldsommegtigste Gud, som er alle Kongers Konge, Naadeligen till dett Høyanliggendis forehaffuende, ville giffue styrke och benedidelse, saa dett for alting Kunde komme Hans Aller Høyeste och Helligste Naffnn till ere. Hans Høy Prindtzlige Naade til evigvarendis berømmelse, disse Rigger och lande till bestandig Vellstand, och goede. Thill ydermere bekreftelse hafuer vi ladet voris Stadtz Zecnett her neden forre paa tryche. Och Vi fornefnte med egenn Hænder Underschreffuett.


Datum Bogense dend 28 junii 1648.
Christen HansennAnders ThomasenHans Jensen
Egen HandEgen HandtEgen Handt
Galle HansennStafen ErichsenJyrgen Wederking
Egen HandtEgen HandtEgen Handt
Rasmus ClausennNiels Nielsenn
Egen HandtEgen Hand
Jens LauritzsennJens NielsenJørgen Jørgensen
Egen HandtEgen HandtEgen Hand.

Afskrevet af undertegnede, til hvem Jørgen Wederkinch (Jyrgen Wederking er 7 x tipoldefar.

Arhus, september 1995

Hans Chr. Ørsnæs.

Kilde: www.paspa.dk


Billede

Jürgen blev gift med.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia