Christian Frederik Hansen
(1813-1858)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Kirsten Andersdatter Meldgaard

Christian Frederik Hansen

  • Født: 1813, Tjørring
  • Ægteskab: Kirsten Andersdatter Meldgaard
  • Død: 16 Maj 1858, Meldgaard, Lund, Gjellerup i en alder af 45 år
Billede

punkttegn  Notater:

Datteren Kirsten blev nu gift med landmand Christian Frederik Hansen. De unge overtog Meldgaard, og Christian Frederik Hansen må have nydt samme agtelse som sin svigerfader, for han overtog dennes beskik-kelse som sognefoged tillige med andre af hans tillidshverv, bl.a. hvervet som brandfoged og medlemsskabet i befordringsvæsenet.
Fra at være en travl gårdmand med mange gøremål, var Anders Christensen Meldgaard nu henvist til aftægtsmandens passive tilværelse, og det har nok ikke passet ham særligt godt. Hans enkestand varede dog ikke længe. Den 2. juni 1841 blev han i Rind kirke viet til Maren Jørgensdatter fra Lind. Hun var født 1811 og var således væsentlig yngre end sin tilkommende mand. Hendes familie har sikkert været knyttet til Meldgaard-familien med venskabsbånd, for af tingbogen fremgår det, at Anders Christensen Meldgaard allerede i 1828 havde lånt hendes fader 155 Rigsdaler.

Året efter, den 13. juni 1842, fik den unge kone en datter, som blev døbt Dorthe Marie efter Anders Christensen Meldgaards første kone, men barnet døde allerede dagen efter. Netop en uge før var også Anders Christensen Meldgaards 6 måneder gamle datterdatter død; hun var ligeledes opkaldt og navngivet Dorthe Marie.

I 1844 blev Anders Christensen Meldgaard atter fader, denne gang til en dreng, som fik navnet Christen, og familiens tilværelse havde således atter fået indhold. Ydermere ventedes der så i 1847 påny en familieforøgelse, men denne begivenhed fik en tragisk afslutning. Den 14. september 1847 døde den unge kone i barselseng efter at være nedkommet med et dødfødt barn.
Den før så aktive Anders Christensen Meldgaard synes nu at have fået et psykisk knæk. Ved at sammenstykke de mange små træk, der fo-religger om hans liv og færden i de følgende år, tegner der sig et billede af en notorisk dranker. Ved efterårsmarkedet i Gjelleruplund i 1856 var han på færde døgnet rundt og levede sig vel for en tid tilbage til de år, da han var ligemand med storbønderne på markedet. Han var stærkt spirituspåvirket alle markedsdagene, og da markedet var forbi, fortsatte han sin sviren; hans sanseløse rus affødte da den tragedie, som er beskrevet i afsnittet "En dramatisk nat"- Kun heldet forhindrede, at han blev mordbrænder, da han i et anfald af hævngerrighed mod svigersønnen satte ild på "Meldgaard" og dermed lagde halvdelen af landsbyen i aske.

Når landsbyens brand antog et så stort omfang, skyldtes det primært den omstændighed, at alle huse og gårde i bykernen var så tæt sammen-byggede, at en ildløs uvægerligt ville brede sig til nabobygningerne. Derfor blev genopbygningen af bl.a. "Meldgaard" henlagt til den nordli-ge side af vejen. Her på skråningen, der hæver sig op fra vejgaflen, fik gården så den placering, som er bevaret til i dag.

Genopbygningen var øjensynlig forbundet med vanskeligheder af forskellig art, men herom kan vi kun danne os en teoretisk viden. Efter al sandsynlighed er Christian Frederik Hansens økonomi blevet stærkt for-ringet ved branden, for i første omgang blev der ikke råd til at bygge stuehus; i hvert fald blev beboelsen indrettet i den ene ende af kostalden. De mange problemer, der uvilkårligt vil melde sig i forbindelse med flytning, genopbygning og retablering af en stor gård, har ganske givet også været en betragtelig arbejdsmæssig belastning.

Alle disse komplicerede forhold i forbindelse med græmmelsen over den skam, som de unge så uforskyldt har måttet bære deres del af, har sikkert været for meget for Christian Frederik Hansen såvel fysisk som psykisk. I hvert fald døde han mindre end et år efter, at sagen var afslut-tet, nemlig den 16. maj 1858. Ved registreringen af dødsfaldet har præsten gjort følgende tilføjelse: "Han døde af en unavngiven sygdom".

Kirsten Andersdatter var på dette tidspunkt gravid og stod nu i en alder af 37 år alene med den halvt opførte gård og alle problemerne i øvrigt. -For en gardmandsenke var det efter datidens sæd og skik almindeligt og vel også nødvendigt at se sig om efter en ny mand snarest. I Kirstens situation var nødvendigheden vel ekstra stor, og hun tøvede da ej heller længe. Et halvt år senere, nærmere betegnet den 19. november 1858, udviser kirkebogen, at "Ungkarl Jeppe Christian Jensen af Nygaard, 28 Aar gammel, er viet til Enken Kirsten Andersdatter, 38 Aar gammel". Kort forinden, nemlig den 24. oktober, havde Kirsten født en søn, som i dåben fik navnet Niels Sneftrup Jensen.

Her følger beretningen om den dramatiske nat, der bl.a. gik ud over Christian Frederik Hansens gård:

Lørdag den 10. september 1856 var i Midt- og Vestjylland en solrig dag med høj luft og sydøstlig vind, altså en typisk septemberdag. - For Gjel-leruplund-boerne var vejret ideelt, thi høsten var blevet en halv snes da-ge forsinket på grund af årets store begivenhed, Lund marked. Først havde der været de mange forberedelser, dernæst selve de hektiske mar-kedsdage, hvor alle havde været travlt optaget næsten døgnet rundt. Og bagefter var der så oprydningen, for alle gårdene fungerede jo i markedstiden som kroer og var til rådighed med bespisning, logi og opstaldning, så derfor havde ikke alene alle stuer og kamre, men også alle ud-huse og staldrum været taget i anvendelse.

I sognefoged Christian Frederik Hansens store firlængede gård "Meld-gaard", der lå øst i byen, var man færdig med oprydningen, og livet gik atter sin vante gang. Med hensyn til de daglige gøremål var der en del at indhente, og den ældste af karlene, Søren Chr. Christiansen, havde således været på høstarbejde, indtil mørket faldt på. Da han kom hjem og havde spist sin aftensmad, gik han som den sidste på gården til ro. Også på de andre gårde trængte man til hvile efter en lang arbejdsdag, så allerede længe inden midnat hvilede nattens ro og stilhed over byen.

Den store brand i Gjelleruplund kom på mange måder til at sætte sig dy-be spor i landsbyens liv, men i psykisk henseende ramte eftervirkninger-ne naturligvis med størst vægt gerningsmanden og hans pårørende. -For de unge folk i >Meldgaard<, altså sognefoged Christian Frederik Hansen og hans kone, Kirsten, f. Meldgaard, fik begivenheden tragiske følger. - Som den agtede mand, Christian Frederik Hansen var, havde han i sin tid overtaget svigerfaderens hverv som sognefoged. Den skam, som svigerfaderen nu ved sin fatale gerning havde bragt over sig selv og sin familie, fik for Christian Frederik Hansen straks den virkning, at han enten blev frataget eller selv frasagde sig sognefoged-hvervet. Dette kommer tydeligt til udtryk i forhørsprotokollen. I de første forhør tales der om sognefoged Christian Hansen og gårdejer Niels Abildtrup, men inden sagen er afsluttet er titlerne for de to mænd byttet om. Man kan deraf slutte, at Niels Abildtrup nu har overtaget beskikkelsen som sog-nefoged. - Men at Christian Frederik Hansen således på en måde var degraderet, var kun en bagatel. Værre var det, at hans økonomi var slået i stykker ved branden, og øjensynlig endda i en sådan grad, at han bukkede under i kampen med de mange problemer med gårdens genopbygning.

Resten af beretningen kan læses på siden om Christians svigerfar, Anders Christensen Meldgaard.

Kilde: "Gjelleruplund" af Tage Lier Hansen.


Billede

Christian blev gift med Kirsten Andersdatter Meldgaard, datter af Anders Christensen Meldgaard og Dorthe Marie Andersdatter. (Kirsten Andersdatter Meldgaard blev født i 1820 i Meldgaard, Lund, Gjellerup.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia