Christen Pallesen
(1660-)
Palle Christensen Fløe

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Else Bjerre

Palle Christensen Fløe

  • Født: Brande
  • Ægteskab: Else Bjerre
Billede

punkttegn  Notater:

Palle Christensen Fløe nævnes i et skøde, der er indført i Viborg Landstings skøde- og pan-teprotokol 1731-1737, folio 673. Skødet har følgende ordlyd: "Kiendes underskrefne Ebbe Peder-sen og Margrethe Larsdatter boendes i Omvraae og hermed for Mile vitterliggjør at have solgt, skjødt og afhændet saa og hermed sælger, skiøder og afhænder fra os og vores andre Børn og Arvinger til vor Søn Peder Ebbesen og hans Arfvinger efterskrefne Jordegods, som mig Mar-grethe Lasdatter arveligen er tilfalden efter min sal. Broder Anders Lassen, som boede og dø-de i Lild Brand her i Omme Sogn, nemlig en halvpart i Hollig i Borris Sogn 2 Tdr. 5 Skpr. V* Fjdk. Hartkorn som beboes af Peder Olufsen og i Skiftebrevet efter sal. Anders Lassen vurde-ret til udlæg for 84 Rdlr. og 3 Mk., en halvgaard i Fløe i Brande Sogn, 2 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn, beboes af Palle Christensen og til udlæg vurderet for 90 Rdlr. , hvilket ovenskrevne Jordegods, som er tilsammen efter nye Landmaalings Matricul 4 Tdr. 7 Skpr. ty Fjdk. Hartkorn i den stand som det nu befindes intet undtagen i nogen Maader det være sig af hvad Nafn det end have kand, Jord, Grund, Eiendom, Hede, Kiær, Mose, Tørvegrøft og Lyngslet, Fischevand og Fægang in-den og uden Markeskiæl, Item Bygning, Sæd og Besættelse, Landgilde, Ægt og Arbejde og ald anden Herlighed, som nu tilligger af Arildstiid og med rette tilligge bør, for bem. vores kiære Søn Peder Ebbesen og hans Arvinger fra denne Dags Dato maa og skal have, nyde, bruge og be-holde for et fuldkomment kiøbt Kiøb til evindelig Arv og Eiendom maa have og sig saa nyttigt giøre som han og Arvinger bedst ved og kand, og kiendes ieg Ebbe Pedersen og ieg Margrethe Lasdatter vor og vores andre Børn og Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi i forskrevne Jordegods eller des tilliggende i nogen Maade. "
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).


Billede

Palle blev gift med Else Bjerre.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia