Christen Pallesen
(1660-)
Palle Christensen Fløe
Else Bjerre
Christen Pallesen Fløe
(1728-1804)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Maren Sørensdatter

Christen Pallesen Fløe

  • Født: 1728
  • Ægteskab: Maren Sørensdatter
  • Død: 26 Feb. 1804 i en alder af 76 år
Billede

punkttegn  Notater:

Christen Pallesen Fløe var fæster af en gaard i Fløe by og købte ved skøde af 1. maj 1771 denne til selveje. Skødet er indført i Nørvang Herreds skøde- og panteprotokol 1801-1808 og ly-der:
"Kiendes ieg underskrevne Lars Jensen, boende i Lild Brande i Omme Sogn og hermed for alle vitterliggiør at have solgt og afhændet, som ieg hermed aldeles sælger skiøder og afhæn-der et mig tilhørende Sted, beliggende i Fløe, Brande Sogn, Nørvangs Herred, Coldinghuus Amt, anslagen i nye Landmaalings Matricul for 2 Tdr. 3 Skpr. til Christen Pallesen, som bemeldte Sted nu beboer, som hannem og hans Arvinger til evindelig Arv og Eiendom baade er solgt, skiø-det og retmæssig skal vorde hiemlet, bemeldte Halvgaard med ald den Rettighed og Herlighed, Fiskevand, Fægang, Tørvegrøft, Lyng slet, Klyngrøft og alt, Bygning og Huse, Sæd og andet mere som bemeldte Sted baade har tilhørt og af Arildstiid tillagt haver, omerskrevne Christen Pallesen og hans Arvinger skal nyde, bruge og holde til evindelig Arv og Eiendom, som ieg el-ler Arvinger ikke reserverer os det allerringeste i bem. Sted mere, men skal tilhøre Christen Pallesen og Arvinger med ald den Ret og Rettighed baade inden og uden Markeskiæl, som Stedet i lovlig Maade kan prætendere, det være sig af hvad Navn nævnes kan. Og eftersom Christen Pallesen mig i Dag rigtig har betalt den accorderede Kjøbesum for bemeldte Sted 190 Rdlr. , saa bepligter ieg mig og mine Arvinger een for alle og alle for een, at dersom bemeldte Sted eller noget af dets Eiendomme skulle blive fornævnte Christen Pallesen eller Arvinger fravun-den for min Vanhiemmels Brøsts Skyld - da inden 6 Ugers Forløb at skaffe ham eller Arvinger ligesaa godt og beleilig et Sted. Denne min udgivne Skiøde maa baade til Tinge læses og proto-colleres uden mig nogen Varsel derfor at give naar og hvor maatte forlanges, og haver ieg det-te ikke alieneste underskrevet og beseglet, men venlig ombedet velagte tvende Mænd, nemlig Søren Sørensen af Fløe og Jacob Roes af Brande sammen med mig til Vitterlighed at ville un-derskrive og besegle.
LI. Brande den 1ste Mai Anno 1771 Til Vitterlighed efter Begiæring underskriver og for-segler.
J. Roes Søren Sørensen Fløe
Las Jensen i LI. Brande. "
Christen Pallesen Fløe nævnes d. 22. april 1777, da han underskrev som vitterlighedsmand paa en panteobligation, som Mads Jensen i Brande by udstedte til Morten Pedersen Sandfeld i St. Sandfeld.
Den 25. februar 1774 købte Christen Pallesen Fløe et engskifte i Borup by. Engskiftet hør-te til en gaard, som da var beboet af Palle Pedersen. Gaarden ejedes af sr. Poul Østergaard paa Nørre Karstoft. Hartkornet var 1 fjdk. , og købesummen androg 11 rdlr. 15 sk. Skødet blev først udstedt d. 4. juni 1780.
Den 31. maj 1804 mødte kammerraad og herredsfoged Steenstrup med konstitueret fuldmægtig examinatus juris Gelst med vidner og vurderingsmænd, sognefoged Jens Thygesen af Uhre og Gaardmand Søren Sørensen af Fløe i svervboet efter afdøde gaardmand Christen Pallesen (Fløe) for efter ham af afholde skifte og deling imellem hans efterlevende enke og deres sammenavlede børn, der blev opgivet at være: Palle Christensen, 39 aar, Søren Christensen, 38 aar, Peder Christensen, 36 aar, Jens Christensen, 34 aar tjtnende på Tyrstrupgaard ved Christiansfeld, Christen Christensen, 28 aar og Else Christensdatter, 26 aar gammel.
Sønnerne Palle, Søren og Christen var selv til stede ved skifteforretningen, mens Søren Sørensen i Fløe mødte for sønnen Jens. Som formynder for datteren var til stede Palle Pedersen fra Fasterholt i Arnborg sogn, og enken mødte med lavværge Søren Sørensen senior i Fløe.
Man foretog nu en gennemgang af boets ejendele, der vurderedes saaledes: 1 sort hoppe 12 rdlr. , 1 ditto 8 rdlr. , 1 graa stud 16 rdlr. , 2 mindre do. 20 rdlr. , 2 sorte køer 24 rdlr. , 1 gammel sort do. 7 rdlr. , 1 gammel graa ko 7 rdlr. 2 mk. , 2 aarings kalve 8 rdlr. , 1 sort kvie 5 rdlr. , 20 stkr. gamle faar med lam 20 rdlr. , 15 stkr. aarings do. 10 rdlr. , 1 beslagen vogn 10 rdlr. , 1 gammel do af træ 5 rdlr. , 1 gammel do og 1 plov 7 rdlr. 2 mk. , 1 træharve 3 rdlr. , 1 sæt hestetøj 1 rdlr. , 2 høleer 1 rdlr. 2 mk. , 1 spade 1 rdlr. , 1 jerngreb og 1 lyngle
1 mk. 8 sk. , 1 gammelt skab 12 rdlr. 4 mk. , 1 stueur med huus 2 rdlr. , tø dusin tintallerkner, 3 gamle hollandske fade, 1 liden kande, 1 stemplet pottemaal, 3 messinglysestager 1 rdlr. , 1 spinderok 3 mk. , 2 par karter, 1 seng med sengeklæder 12 rdlr. , 1 egekiste 2 rdlr. , 1 gammelt hængeskab 3 mk. , 1 vognskrin 1 mk. 8 sk. , 1 seng med tilbehør 6 rdlr. , 1 liden thekedel 4 mk. ,
2 træspande 2 mk, 1 jerngryde 2 mk. , 8 sk. , 1 kobberkedel 4 rdlr. 1 mk. 8 sk. , 1 mindre ege-kar 1 rdlr. , 1 egeballie 2 mk. , 1 gammelt mælkeskab, 1 gammel egekiste, 2 tinfade, 1 kobber-tragt 1 mk. 8 sk. , 2 tallerkner 2 sk. , 1 dansk bibel 3 mk. , 3 træstole 4 mk. 8 sk. , 1 gammel spinderok 2 mk. 4 sk. , 1 bord 3 mk. , 1 seng med sengeklæder 10 rdlr. , 1 kiste 1 rdlr. 1 mk. , 1 øltønde 4 mk. , 1 seng med tilbehør 7 rdlr. , 1 kobberkedel 5 rdlr. , 1 ildklemme 1 mk. , 2 stripper, 1 jerngryde, 1 gammelt egekar 1 rdlr. 1 mk. 8 sk. og et mindre egekar 3 mk. 8 sk.
Værdien af ind- og udbo var i alt 226 rdlr. 4 mk. 11 sk. , mens gaarden blev ansat til en værdi af 400 rdlr.
Enken anmeldte, at der paa boet hvilede følgende gæld: Palle Fasterholt 50 rdlr. , Niels Hansen i Uhre 49 rdlr. , Palle Christensen i Kollund 50 rdlr. , Christen Hallundbæk i Ejstrup sogn 75 rdlr. , Søren Christensen 25 rdlr. og Jens Pedersen i Uhre 10 rdlr. Til enkens begra-velse reserveredes 18 rdlr. , og den afdødes begravelse havde kostet 18 rdlr. , hvorefter boets samlede gæld var 295 rdlr.
Der blev saaledes til arv og deling 331 rdlr. 4 mk. 11 sk. Arvingerne erklærede, at de ik-ke forlangte nogen arv efter deres afdøde far, men at de tværtimod renoncerede paa den arV de kunne tilfalde og skænkede samme til deres bror Christen og søster Else. Saavel enken som den umyndiges formynder erklærede dem fornøjet med den paa boet satte vurdering og ønskede at skiftet derefter maatte blive afsluttet "da de ville indestaae Skifteretten for hvad deraf kan flyde og falde. "
Efter disse udtalelser, og da de nærværende myndige arvinger erklærede, at ville indestaa skifteretten for, at deres fraværende bror Jens var af samme mening som de, blev skiftet slut-tet.
Efter fradrag af skifteomkostningerne blev der til arv og deling 320 rdlr. 4 mk. , hvoraf enken fik halvdelen 160 rdlr. 2 mk. , mens sønnen Christen fik 106 rdlr. 5 mk. 5 1/3 sk. og datteren Else 53 rdlr. 2 mk. 2/3 sk.
Da Maren Sørensdatter i 1808 afstod gaarden i Fløe til sønnen Christen, blev der oprettet et saalydende dokument:
Imellem os undertegnede Maren Sørensdatter, sal. Christen Pallesens Enke i Fløe med Lavværge Palle Christensen i Kollund, og Christen Christensen boende i Fløe i Brande Sogn angaaende den førstbenævntes Ophold og Forplejning, saalænge hun lever, som sidstmeldte forpligter sil til paa følgende Vilkaar:
At jeg Christen Christensen forpligter mig herved til at lade den lille Aftægtshuus, som staar Synder i Gaarden, bestaaende af 6 Fag indrette og forsvarlig istandsætte med Loft, Vinduer og Døre samt Spærværker og Skorsteen med mere til fri Beboelse for min Moder Maren Sørensdat-ter saalænge hun lever, som skal være i forsvarlig beboelig Stand til hvad Tid somme forlanges og skal forsvarlig vedligeholdes af mig eller efterkommende Ejere af min iboende Gaard, saa-længe hun lever, men efter hendes Død skal samme Huuseje tilhøre Gaarden igjen.
Dernæst overleverer jeg Chr. Christensen bemeldte min Moder til brug og Afbetjening saa-længe hun lever 4de gi. Faar og en Koe, som hun selv maa udtage, som skal fodres og græsses forsvarlig got, lige ved Gaardens egne uden Betaling, og saasnart Koen ingen Mælk giver, skal hun have en Potte sød Mælk daglig, ligeledes ifald hendes Koe bliver for gammel eller tager an-det med, at hun da kan være tjent med den, da anskaffer jeg hende en god ung Koe istæden samt tvende Høns, som skal have fri Adgang i Gaarden, og dernæst af Indboe en Seng med behørige Klæder, saasom en Overdyne, en Underdyne, en lang Hovedpude, 2de smaa Ditto og et par Lag-ner samt et Bord paa Fod, en Kiste, et Skab, 2 Stole, en Spinderok, 1 par Karter og en liden Kobberkjedel, tillige med adskilligt Kjøkkentøj, som hun nødvendig behøver, hvilket alt vedlige-holdes af mig Christen Christensen eller Arvinger, saalænge hun lever, og hvad som deraf er i behold efter hendes Død, tilfalder mig eller mine Arvinger igjen i den Stand de er og forefln<*-des.
Til hendes Underholdning og Forplejning leverer jeg Christen Christensen eller efterkom-mende Ejere af Gaarden aarlig 20 Skpr. forsvarlig reen og got tør Rug, 4 Skpr. Byg og 2 Skpr. Malt, som leveres hende til hvert Aars 1ste Maj og 1ste Novbr. - hvergang det halve af hver Slags og tillige lfi Lispund tør Flæsk, som leveres hver Aar forinden Kyndelmissedag.
Skal hun have aarlig, saalænge hun lever, 12 Læs Hedetørv og 12 Læs Klyne af forsvarlig god Kvalitet, som skal graves røgtes, hjemføres, sættes i Stak og tildækkes af Gaardens Ejere uden Betaling, samt en Plet Kaalgaard i Kaalhaugen til fornøden Kaal og andre Kjøkkenurter, som Gaardens Eier lader gjødske forsvarlig hvert Aar, ligeledes skal hun have fri Adgang til Gaardens Brønd efter Vand og Bagerovnen til Brødbagning samt Brøghuset, naar behøves til Brøgning eller Vaskning.
Gaardens Ejer skal være forpligtet til saalænge bemeldte min Moder Maren Sørensdatter lever at kjøre hendes Korn til og fra Mølle samt kjøre hende til Kirke naar behøves og forlanges.
Saasnart velbem. min Moder Maren Sørensdatter i sin Tid ved Døden afgaar, skal jeg Chri-sten Christensen eller mine Arvinger lade hende efter Skik og brug hæderlig og anstændig be-grave uden Betaling, hvorefter denne Contracts Indhold ophører i alle dens Ord, Puncter og Clau-suler.
Denne originale Aftægtscontract paa behørig stemplet Papir forbliver i min Maren Sørens-datter eller Lavværges Værge, hvormed jeg vidnesfast under min Haand leverer min Søn Chri-sten Christensen en ligelydende verificeret Gjenpart deraf paa slet Papir.
At denne imellem os oprettede Aftægtscontract skal paa begge Sider uryggelig holdes og ef-terleves, det bekræfter vi hermed med Underskrivt og Forsegling samt af Vitterlighedsvidner stadfæstes.

Fløe den 20de Maj 1808Christen Christensen Fløe
Maren Sørensdatter
(med ført pen)
Som Lavværge
Palle Fløe

Aftægtskontrakten er indført i Nørvangs-Tørrild Herreders skøde- og panteprotokol 1808-1812, fol. 682.
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).


Kirkebogen i forbindelse med Christen Fløes dødsfald:
Samme dag han døde gik han frisk og sund til Kirken, hvorhen han havde en Miil at gaae, var efter Kirketjenesten i Præstegaarden, og fejlede intet, men spiste og drak med god appetit. Paa tilbagegangen til sit Hjem faldt han om og døde pludselig.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling. FKT-1787; Vejle, Nørvang, Brande, Flöe Bÿe, , 2, A4318
Christen Pallesen 59 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Maren Sørensdatter 50 Gift Hustru
Søren Christensen 20 Ugift Søn
Kirsten Christensdatter 19 Ugift Datter
Else Christensdatter 12 Ugift Datter
Christen Christensen 9 Ugift Søn

Fkt-1801; Brande - Fløe Bÿe; 56076;
312; Christen Pallesen; m; 73; gift,1; Huusbonde / Bonde og Gaardbeboer

313; Maren Sørensdatter; k; 63; gift,1; Hans Kone
314; Else Christensdatter; k; 28; ugift; Deres Børn
315; Christen Christensen; m; 25; ugift; Deres Børn
316; Giertrud Jensdatter; k; 13; ugift; TjenestepigeBillede

Christen blev gift med Maren Sørensdatter, datter af Søren og Ukendt. (Maren Sørensdatter blev født i 1737.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia