Søren Busk
(Omkr 1630-Efter 1709)
Karen Nielsdatter
(Omkr 1630-)
Niels Sørensen Busk
(Omkr 1659-1731)
Maren Christensdatter Krogh
(Omkr 1665-1722)
Christen Nielsen Busk
(Omkr 1699-1772)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. N. N.

2. Sidsel Bertelsdatter
3. Ukendt

Christen Nielsen Busk

  • Født: Omkr 1699, Sevel, Djeld
  • Ægteskab (1): N. N.
  • Ægteskab (2): Sidsel Bertelsdatter den 29 Sep. 1735 i Vildbjerg
  • Ægteskab (3): Ukendt omkring 1725
  • Død: Jul. 1772, Karlsmose, Sinding Sogn i en alder af ca. 73 år
  • Begravet: 23 Jul. 1772, Sinding
Billede

punkttegn  Notater:

Sindinggård gods Skifteprotokol 1723-1790 G 430-1
Christen Nielsen Smed i Karlsmose i Sinding sogn. 17.8.1772, fol.174B. ff.
Pag. 174b

Skifte efter afgangne Christen Smed i Karlsmose
Anno 1772 d. 17de Aug. som er rette 30de Dagen efter afgangne Chri-
sten Nielsen i Carlsmose og udi hans efterladte Stervboe, Boen som for-
hen er Registeret, nu at Vurdere, samt Skifte og deele imellem Encken Zid-
sel Bertels Daatter hendes Børn og Chreditorer, Mødte Skifte Forvalte-
ren Mads Lillelund til Sindinggaard med 2de Registerings og Vurderings
Mænd Nafnl.(navnlig) Mickel Mickelsen og Christen Christen. Kragsnap af Nyebye i Overværelse af Encken med Laugværge Morten Pedersen af Sinding
Mølle, samt af Den afdødes Myndige Arfvinger Hendrich Christensen af
Ørrevad [Smed] paa egne og de umyndiges Veigne som fød værge efter
Loven for Datteren Anne Margrethe og Anne Christens Daatter, den
første 31 og den sidste 21 Aar gamel saa og Niels Christensen fra
Schosborg [Skovborg?] ved Ulfborg kirke, Christen Christensen af Lind bye i Rind Sogn, Jens Christensen i Carlsmose i Sinding Sogn, Povel Bertel-
sen Junge i Vinding Sogn paa sin Hustrue Karen Christens Daatters
veigne. Og blev i forbemeldtes Overværelse Vurderet og Paseret som følger
I Salshuuset I Stuen Rd Mk Sk
1 gl. fyre Bord 3mk. 1 liden fyre Skamel 4sk, 2 Bænker ved Bordet 6sk " 3 10
1 gl Ege Skrin med laas og Nøgel 2mk 8 sk, 1 gl. dito Jern bunden med dito 2mk " 4 8
1 Viiser med half fouteral 1Rdr, 1 gl. Træe stoel 8sk 1 " 8
2 lyster som er Nagelfast 4sk, 1 Vey Maade 4sk, 1 Salt kar 2sk " " 10
(Maade = mål el. del, iflg. ordbog)
___________________________________________
Latr 2 3 4
Pag 175
I Kammeret Transport 2 3 4
en half Sænge stæd fæsted til væggen 1mk 8sk,
derpaa 1 gl. stribet Olmerdugs dyne 3mk 8sk " 5 "
1 gl. blaastribet pude 8sk, 1 graaestribet dito 8sk " 1 "
2 hølsklæder 1mk 4sk, 1 graaestribet Dynevaar 2mk " 3 4
Den Sal. Mands gang Klæder
1 Blaae Kiortel af 4 Sel tøy 1 rdr 4mk, 1 Brun klædes vest med metalknaper 3mk 8sk 2 1 8
1 Brun væst af 4 sel tøy 1rdr, 1 gl læder vest 1mk, 1 gl Rødstribet Nattrøye 4mk 1 5 "
1 gl. læder dito 1mk 8sk., 1 pr gl læder buxser 2mk, 1 pr forslidte dito 8sk " 4 "
1 pr gl Skoe med Spænder 1mk, 1 gl hat 4sk, 1 hat slag 1mk, 1 pr Blaae Strømper 12sk " 3 "
1 pr dito 10sk, 1 pr gl vanter 2sk, 1 gl hørgarns og 1 Blaargarns Skiorte 24sk " 2 4
1 pr Træskoe 4sk, 1 Øltønde 3mk, 1 fierding 1mk " 4 4
1 gl Eege Kar med 3 JernBaand 2mk 8sk, 1 halm Seld(sigte) 8sk, 1 Standtønde 4sk " 3 4
1 gl steen krucke 12sk, 1 trinse 8sk, 1 kierne 12sk, 1 bære Baaer 2sk " 2 2
1 gl løgt og 1 gl tragt 2sk, 1 Rif Jern 4sk, 1 fyr fad 12sk, 1 fløde bøtte 4sk " 1 6
I Kiøckenet
1 gl Ege Kar med Jern Baand 8sk, 1 Draug tønde 8sk " 1 "
1 Ballie 1mk, 1strippe 6sk, 1 Korn Maade 1mk, 1 Sold og 1 gl Drift trug 10sk " 3 "
1 liden Korn Maade 8sk, 3 halm løbe 10sk, 3 gl stripper 12sk, 1 Jern Rist 8sk " 2 6
1 haand qværn 1rdr, 1 gl Kiedel i grue 1Rdr 4mk 12sk 2 4 12
1 gl Messing Kiedel 10sk, 1 Ildklem og 1 Ildforck 14sk " 1 8
3 Røde fade 6sk, sorte gryder Setter og Potter 2mk 8 sk " 2 14
1 gl. hampe Sæck til 1 tønde, 1 dito half tønde " 4 "
1 Madkurv 4sk, 1 Naur og sauge 12sk " 1 "
Lævendes Qvæg
1 Sortbroget Koe ti(d)lig bærende faaet 7 Kalve 8 " "
1 Sort dito uløben faaet 4 Kalve 6 4 "
1 Sort broget gield Koe 6 4 "
1 graae dito i 3 Aar brærende[kælvende?] til Kyndelmise 6 4 "
5 faar med lam à 5mk, 4 Aarings gield væddere à 4mk 6 5 "
2 Ron væddere 1Rdr 2mk, 5 faar uden lam à 3mk 8sk 4 1 8
1 Soe Sviin 3Rdr, 1 høe baaer 2mk, 4 gl Rifver 8sk 3 2 8
1 Pleyel 2sk, 1 Jern greeb 12sk, 1 Spade 1mk 8sk " 2 6
1 Træegreeb, 1 faar hecke 8sk, 1 gl hackels kist uden Kniv 12 sk " 1 4
1 fiel ved Tørvestacken 12 sk, 2 gl. Bie træer og 2 Biesværmer
deraf halfdeelen som tilhører Boen 2 " " ___________________________________________
Summa Vurderingen 62 2 6
Derefter tilspurgte Skifte forvalteren Encken med laugvær
ge, samt de tilstædeværende Arfvinger paa egne od de umyndi
ges veigne, om de vidste viidere inden og uden døre denne
Stervboe til Nytte, hvortil de svarede Ney, undtagen
Smedie Redskabet, hvilket de begiærede maatte blive u
vurderet, imod at Jens Christensen forsyner Encken
med fornøden og fornøyelig Ophold saa længe hun lever.
Det samme tilstoed Christen Christensen i Lind
paa hans Broder Bertel Christensen i Kiøbenhaun hans
veigne. De øvrige Arfvinger som er Jens Jensen i Sinchbech
i Flynder Sogn paa hans afdøde Kones efterladte Børns veg
ne som ey hafde noget derimod som sees af hans Egenhændig
Svar paa Indkaldelsen til Skiftet saaledes lydende pag 175b
Dette er mig og forelagt og læst af mig underskrefen, men
som Stervboen taaler Vel icke stoer Besværinger, saa agter
jeg icke at søge nogen Arfve part eller at møde til forat
Tiid og stæd tilstaar
Jens Jensen Sinchbech
Og som intet mere befindes Boen til Indtægt
bliver dens Besværing af tilføre, som er først stædets
Besætning og Brøstfældighed, Besætning efter hans kongl.
Maj'sts allernaadigste forordning à td. hartkorn 1 Bæst til 10Rdr
er 17 " "
Brøstfældighed paa Salshuuset som er 8 fag an-
seet i alt for 4 " "
Laden Sønden i gaarden som er 12 fag dertil an-
seet til Tag Tømmer og Arbeydsløn 8 " "
Fæehuuset og høelade med videre Østen i gaarden
19 fag som er heel Brøstfældig til sammes istand-
sættelse med Tag, Tømmer og Arbeydsløn a fag 1 rdr 19 " "
Derefter fordrede Encken hendes Begravelses be-
kostning imod den som paa hendes Sal. Mand
er anvendt 13 2 "
Og som intet meere befindes Boen til ud-
gift bliver alleene Skiftets Bekostning at tilføre
som er Skifteforvalteren til Skriver løn og Sallario 4 " "
Stemplet papiir til Skifte Brevet " 3 "
Vurderings Mændene hver 2 mk " 4 "
__________________________________________
Bliver saa Boens udgift den Summa 66 3 "
Naar Boens Indtægt mod dens udgift Ligvideres
befindes udgiften at overløbe indtægten 4 Rdr 10sk
Siden ingen Arf blev og de 2'de umyndige Piige Børn Nafnl.(navnlig)
Anna Margrethe og Anne Christens Døtter ingen Arf kunde
Nyde, og de i Nogle Aar hafde været hiemme hos forældrene for
liden eller ingen løn saa lovede Jens Christensen at give en-
hver af dem reede Penge 6 Rdr 4[mk?] med samme Ret som om
de vare den Arfveligne tilfalden, hvilke hand til Skifte for-
valteren som overformynder næstkommende Snapsting
1773 udbetaler at de deraf kand Nyde Rente. Saa giver
hand dem og deres Trolovelses og Brøllups kost(bekostning) naar og
om de samme forlanger, og desuden den yngste Nafnl. Anne Chri-
stens Daatter en forsvarlig Seng til 12 Rdr.
Og er saaledes denne Skifte sluttet og tilendebragt til Bekræf-
telse under vores hænder Actum Stervboen ut Supra.
Encken M. P. Lillelund
Zidsel Bertels Daatter Vurderingsmænd
Laugværge Morten Pedersen Michel Michelsen
Hendrich Smed Christen Christensen
Poul Bertelsen Niels Christensen Busk
Jens Christensen Christen Christensen

Afskrift: Lars Foller Larsen

Der var med andre ingenting at dele til de efterladte.

Christen Nielsen Busk blev også kaldt Christen Smed og Christen Karlsmose.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Smed og Fæstebonde: Karlsmose, Sinding. Christen Nielsen Busk var smed og fæster af gården Karlsmose i Sinding.
I Sindinggård Gods' skifteprotokol for årene 1723-1790 kaldes han Christen Nielsen Smed.
Gården hørte under Sindinggård Gods og stod for hartkorn 1 td., 5 skp. 3 fjdk.
I årlig landgilde skulle han svare 4 rdlr.

I "Sinding Sogn", Understrup, 1917 fortælles det, at:
"Karlsmose er en gammel gård, den næves saaledes i Indberetningen 1638. Den har ikke været regnet med til de bedste, skønt der er megen god Jord til Gaarden, men der har været meget Hede og Mose. En del af Jorderne er meget lerede, og man avlede ikke godt Rug, før man kom til at så Provstirug, og da den blev Saaet tidligt, viste det sig, at den groede udmærket her."
Efter hans død overtog sønnen Jens Christensen gård og smedie, men da denne døde året efter, overgik det til Christen Nielsen Busks svigersøn, der ligeledes hed Jens Christensen.


Billede

Christen blev gift med N. N.


Billede

Christen blev derefter gift med Sidsel Bertelsdatter, datter af Berthel Nielsen Junge og Anna Margrethe Pedersdatter, den 29 Sep. 1735 i Vildbjerg. (Sidsel Bertelsdatter blev født cirka 1704 i Junge, Vinding Sogn og døde den 30 Sep. 1787 i Karlsmose, Sinding Sogn.)


Billede

Christen blev derefter gift med omkring 1725.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia