pil pil pil
Jens Andersen Hjermind
(Omkr 1575-1649)
Jacob Mortensen Barfod
(1590-1656)
Pedersdatter
Peder Jensen
(1614-1672)
Inger Jacobsdatter Barfod
(1628-1696)
Anders Pedersen
(Omkr 1660-1738)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jørgensdatter

2. Elle Michelsdatter
3. Anne Madsdatter

Anders Pedersen

  • Født: Omkr 1660, St. Langelund, Gjellerup
  • Ægteskab (1): Jørgensdatter
  • Ægteskab (2): Elle Michelsdatter den 11 Nov. 1688 i Gjellerup
  • Ægteskab (3): Anne Madsdatter før 1695
  • Død: 1738, St. Langelund, Gjellerup i en alder af ca. 78 år
  • Begravet: 21 Jan. 1738, Gjellerup
Billede

punkttegn  Notater:

d. 1 juni 1695 fik Anders Pedersen skøde på St. Langelund af sin mor, Inger Jacobsdatter Barfod.
I dokumentet nævnes Anne Madsdatter af Remme i Ikast sogn som hans trolovede fæstemøe.
Skødet er skrevet af Anders Pedersens morbror, Knud Jacobsen Barfod, som dengang boede i Hesselbjerg, Ikast sogn.

Anders Pedersens søskende havde allerede i 1688 tilskødet ham deres part.
Arveafkald og skøde findes indført i Hammerum Herreds tingbog, 1693-1700, folio 85-89.

D. 17. august 1686 fik Anders Pedersen, sammen med moderen, bevilling på halvdelen af Gjellerup sogns kongetiende.

Afskrift fra Hammerum Herreds Tingbog 1693-1700.
Folio 85ff Findis Tvende Afstaaelses brefue indført, som Anders Pedersen
Store Langelund Herudi Retten Fremlagde.
Det første formelder som følger:
Kiendes Vi Underskreufne. Ieg Jacob Pedersen paa egne Vegne. Christian
Pedersen paa egne Vegne Christen Pedersen paa egne Vegne. Og Peder Pedersen paa egne Vegne. H: Ficke Auckesen paa sin Hustrue Appelone Pedersdatters Vegne.
Og hermed Vitterliggiør efter Ansøgning og Begiering.
Hafuer afstanden til vores kiere Broder Anders Pedersen Langlund, ald den Arfuepart som vi i alle Maader kan Arfue eller Tilfalde, efter voris Salig Fader Peder Jensen, fordum Herritsfogit udi Hammerom Herrit, som boede og døde udi Stor Langlund.
Det være Jordegotz, Løsøre,Løst og Fast ...... med arfues kand, intet undtagen i nogen Maader. Dog at forstaae, om det mod voris Kiere Moder,
Inger Jacobsdatter Barfods Vilje, det hun Gaarden Stor Langlund som hun
Paaboer ... for Hiem afstaae, førend hun ved Døden afgaae.
I Ligemaade Hafuer vi foskreuvne enhuer, for voris Arfiunger, en for alle og
alle for én, paa lige maade, afstanden og ofuerdragen alt huad voris Kiere
Moder, Erlig Dyderig og Gudfrygtige Matrone, Inger Jacobsdatter Barfod, sig efter hindis død, kunde efterlade. Det være sig udi Jordegodz, Løsøre i huad Nafn det og med Nefnes Kand. Til forn. voris Kiere Broder Anders Pedersen Langlund.
Men saa skal Hand Hinde Hindis Lifstid: (Om Gud Hannem saa længe Lifuet
Sparer:) Erlig og forsuarlig Ophold og lader hinde hederligen, Christelig og
ret som det sig bør begrafue og bestedige til Jorden, og om det Hender at
Gud Allermegtigst Skulde kalde Hannem ved døden, førend hendis død, da skal hands Arfiunger, en for alle og alle for én, være forpligtet ovenbemeldte at Holde og efterlefue som det sig bør. Upaaklagelig i alle maader.
Og naar som Hand og Hands Arfiunger, har saaledes Erligen efterkommen. Skal forn. Arfue saa Hannem og Hands arfiunger Tilhøre og være følgagtig og for os og vore Arfiunger føde og uføde. Een for alle og alle for én, være fri og frelst, baade for Jordegodz og Løsøre, ihuad Nafn det kand hafue, og med nefnes kand i nogen maade og dette til bekræftelse.
Hafuer vi saa tillige voris Hænders Underskrift og vaanlig Zignet Hostrøgt.
Datum Bragnes 10 August Anno 1688.
Jacob Pedersen Aalborg. Paa min og min broder Peder Pedersens Vegne,
Christian Pedersen Aalborg. Paa min kierligste Hustrus Vegne. F. Brinkmann.
Paa min egen Vegne. C. Langlund.
Som ieg nu findis tilstede, da .. fonøyet Testeris af mig self. Peder
Pedersøn. Saa iligemaade afstaar ieg Jens Vulf Nielsen, paa min Hustrus
Maren Pedersdatters Vegne, udi alle Maader og tilVitterlighed. Hafuer ieg
min egen Haand herunder, og mit Navnlige Zignet hostrøgt. Jens Vulf Nielsen.

(Afskrift fra Hammerum Herreds Tingbog. 1693-1700. B.79. 2. Folio 87ff )

Skøde på Store Langelund til Anders Pedersen

Findes det Skiøde indført som Knud Jacobsen Hesselbierg fremlagde, og lyder som følger: Kiendes ieg Knud Jacobsen Barfod. Nu boende i Hesselbierg, og hermed Vitterliggiør, det ieg paa Erlig, Agtbare og Velfornemme, nu Salig Mand, Peder Jensen af Store Langelund, fordum Herrits fogit ofuer Hammerom Herrit, og hans Kieriste, Erlig, Dyderig og Gudfrygtige, Matrone Inger Jacobsdatter Barfod, deris Børn, Svogre og Arfiungers Vegne. Efter deris til mig gifne Fuldmagtis Tilhold. Skiøder og Afhender fra dennem og deris Arfiunger.
Til velagte Mand Anders Pedersen af Langelund og hans Trolofuede Festemøe, Erlig, Dyderig og Gud Elskede Møe, Anne Madsdatter af Rembe og deris Arfiunger, den selfeyer Bundegaard, Store Langlund i Gielderup Sogen, Udi Hammerom Herrit, som Anders Pedersen nu self Paaboer.
Huilken fornævnte Gaard, med sine Tilleg, som tillegger og af Arilds tid
tillegget hafuer. Det være sig Udi Huse, Gaarde og Roug Agre, Enge, Heeder, Moser og Kierde, Fiskevand og Fæegang, Tørfuegrøft og Løngslet, Ris og Rod, øde og bygt, Vot og Tørt, inden Marche og uden Marche til alle Marcher møder ... og som hør og bør med Rette, til forn. Selfeyer Bundegaard, ihvor det ligger og huad det hedder, det være huad navn det nevnes kand med. Intet undtagen i noget i nogen Maader. Skal efter dags følge Tilhøre fornevnte Anders Pedersen og hans Trolofuede Kiereste og deris arfiunger, for Verklige bønder eye og Eyendom.
Kongelig Jagt og kongelig Herlighed og Rettigheder undtagen.
Og kiendes ieg forn. Knud Jacobsen Barfod, det forermeldte Salig Peder
Jensens Børn, Svogre og Arfiunger. Ingen Ydermere Ret eller Rettighed at
hafue til eller udi forn. Selfejer Bundegaard. Og hermed lofuer ieg forn.
Knud Jacobsen Barfod paa merbemeldte Sal. Peder Jensens Arfiungers Vegne, en for alle og alle for én, at fri, Frelse, ... Hiemle og fuldkommentlig at
Tilstede forn. Anders Pedersen og hans Kiereste forn. Bundegaard og dets
tilhørende Eyendom som forermeldt fri for huer Mands Paatale, som kand
paatale med rette i nogen Maade.
Og huis imod Forhaabning, det skulde ske eller hende sig, det Gud forbyde,
at forn. Selfeyer Bundegaard, eller noget af dens Tilliggelse for forn. Sal.
Peder Jensens Arfiungers Vanhjemmels Skyld, nogen sinde Vorder forn. Anders Pedersen og hans Kiereste og deris Arfiunger ved nogen Process Dom eller Rettergang af Vunden,
da maa Peder Jensens Arfiunger forpligtet Være at vederlegge og fornøie
Anders Pedersen og hans Kiereste og deris Arfiunger, med lige saa god og
beleylig Bundegots ....
Saa det for dem og deris Arfiunger ... Som foreskrefuvet staar ... Holder
Anders Pedersen og hans Kiereste Skadesløs i alle Maader .... Loulig udi tre
Ting at være Lougbydet med Lougbudsvinde af Hammerom Heritsting 25 maj næst afvigte.
Udstedt Louggbudsvinde Bemeldet som Urokkelig Staar, og Efterkommes Skal. Haver ieg Knud Jacobsen Barfod Egen Haand underskrevet, og Beder Højagtbare og Velfornemme Mænd, Peder Jensen af Biøstrup, Delefoget over Lundinis Gots og Peder Jørgensen samme Sted. Til Vitterlighed at underskrive.
Datum Hesselbierig 30 maj 1695. Knud Jacobsen Barfod.
Til Vitterlighed: Peder Jensen. Høgild. Peder Jørgensen. Fastrup.
I Lundenæs jordebog 1597 opføres som Tingselgods i Gjellerup sogn:( Selvejer bondegårde, hvor herlighedsretten. (Jagt og fiskeri) hørte under Lundenæs.)
Bjødstrup, Langelund, Hauge, Bishoved og Sønder Fastrup. (J. M.)Billede

Anders blev gift med Jørgensdatter, datter af Jørgen Christensen og Ukendt.


Billede

Anders blev derefter gift med Elle Michelsdatter den 11 Nov. 1688 i Gjellerup. (Elle Michelsdatter blev født i Sdr. Fastrup.)


Billede

Anders blev derefter gift med Anne Madsdatter, datter af Mads Andersen og Elle Iversdatter, før 1695. (Anne Madsdatter blev født i Remme, Ikast og blev begravet 10 Okt. 1741 ? i Gjellerup.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia