pil pil pil pil
Christen Pallesen Fløe
(1728-1804)
Maren Sørensdatter
(1737-)
Christen Pedersen
(1748-1816)
Anne Pedersdatter
(1754-1824)
Palle Christensen Fløe
(1764-1858)
Margrethe Christensdatter
(1779-1855)
Christen Pallesen Fløe
(1808-1897)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Kirstine Pedersdatter (Siggaard)

Christen Pallesen Fløe

  • Født: 17 Okt. 1808, Kollund, Rind
  • Døbt: 20 Dec. 1808, Gjellerup
  • Ægteskab: Anne Kirstine Pedersdatter (Siggaard)
  • Død: 23 Jan. 1897, Kollund, Rind i en alder af 88 år
Billede

punkttegn  Notater:

Som omtalt under stoffet om Christen Pallesen Fløes forældre, fik børne-ne god undervisning i hjemmet. Jør-gen Jørgensen Borup fortæller, at den ældste søn, Jens, som 11-aarig kom til Rind præstegaard og senere fulgte med en seminarist til Aalborg for at fortsætte sin uddannelse. Et i slægten bevaret dokument fortæl-ler imidlertid, at ogsaa Christen Pallesen Fløe fik suppleret sin un-dervisning i Aalborg. Dokumentet lyder saaledes: "Ynglingen Christen Pallesen Fløe som er af undertegne-de konfirmeret sidstafvigte 18 April i Budolfi Kirke og var Søndagen derefter Gjest ved Herrens Bord, har en udmærket god kundskab i de saliggjørende Sandheder, og under sit toaarige Ophold hos Skolelærer Lassen prydet sin Ungdom med en rosværdig Vandel; bevidner un-der oprigtige Ønsker for denne vakkre Ynglings Fremtids Vel, som Sognepræst Aalborg d. 1te Junii 1819
Claudi Dr. Theol. Forbemeldte Christen Pallesen Fløe var en værdig Gjest ved Herrens Bord i Rind Kirke sidstafvigte 24. Søndag efter Trinitatis og har i den korte Tid han har opholdt sig hos sin Fader her i Sognet, efter hans Konfirmation lagt tydeligen for Dagen: at han fuldkommen fortjener det hæderlige Vidnesbyrd, som hans forrige Sjælesørger har meddelt. Gud led-sage ham i den nye Virkekreds han nu agter at begynde og skjenke ham det Held og Velsignelse, han fortjener ! !
Rind Præstegrd. d. 21. Febr. 1820
M. T. Næblerød Sognepræst for Rind og Herning Menigheder. Forevist den 27de October 1853 og ført til Tilgang i Gjellerup Sogn. Fol. 210-42.
Aagaard"
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Dåb. Faddere var Jens Sørensen, Niels Karup og Christen Gade, alle af Kollund samt Karen Christensdatter af Gjellerup.
Han blev båret til dåben af Inger Marie fra Gjellerup.

• Beskæftigelse: Gårdejer og Hørbereder.

• Folketælling. Fkt-1834; Rind - Collund Bye; 17; en Gaard
296; Palle Christensen Fløe; m; 70; gift; ; ; Gaardmand
297; Magrete Christensdatter; k; 54; gift; ; ; hans Kone
298; Christen Pallesen; m; 25; ugift; ; ; deres Børn, Hørbereder
299; Søren Pallesen; m; 22; ugift; ; ; deres Børn
300; Anna Pallesdatter; k; 23; ugift; ; ; deres Børn
301; Christian Pallesen; m; 20; ugift; ; ; deres Børn
302; Zidsel Pallesdatter; k; 18; ugift; ; ; deres Børn
303; Karen Pallesdatter; k; 15; ugift; ; ; deres Børn
304; Else Maria Pallesdatter; k; 14; ugift; ; ; deres Børn
305; Maria Nielsdatter; k; 5; ugift; ; ; Et Pleiebarn
306; Peder Christensen Fløe; m; 65; ugift; ; ; Strømpehandler

Fkt-1840; Rind - Collund Bye; 5; en Gaard
408; Christen Pallesen; m; 31; gift; ; ; Gaardmand
409; Anne Kirstine Pedersen; k; 22; gift; ; ; hans Kone
410; Anders Andersen; m; 20; ugift; ; ; Tjenestefolk
411; Karen Pallesen; k; 21; ugift; ; ; Tjenestefolk
412; Marie Nielsen; k; 10; ugift; ; ; Tjenestefolk
413; Zidsel Pallesen; k; 24; ugift; ; ; Indsidder, Væver

Fkt-1845; Rind - Kollundby; 5; en gaard m. 2 fam.
661; Christen Pallesen Fløe; -; 37; gift; her i sognet; ; gaardmand
662; Ane Kirstine Pedersen; -; 27; gift; Bording Sogn, Ringkøbing Amt; ; hans kone
663; Palle Christensen Fløe; -; 5; ugift; her i sognet; ; deres børn
664; Peder Siigaard Fløe Christensen; -; 1; ugift; her i sognet; ; deres børn
665; Christian Pallesen; -; 32; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
666; Niels Pedersen; -; 27; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
667; Else Marie Pallesdatter; -; 24; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
668; Karen Sørensdatter; -; 20; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
669; Karen Christensen; -; 52; ugift; her i sognet; ; inderste og almisselem
670; Palle Christen Fløe; -; 81; gift; Brande Sogn, Veile Amt; ; aftægtsfolk
671; Margrete Christensen; -; 65; gift; Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt; ; hans kone
672; Marie Nielsdatter; -; 16; ugift; Sneiberg Sogn, Ringkøbing Amt; ; tjenestepige

Fkt-1850; Rind - Kaallund; 143; Gaard
666; Christen Pallesen Fløe; m; 42; gift; Her i Sognet; ; Gaardmand, Huusfader
667; Ane Kirstine Pedersdatter; k; 33; gift; Bording; ; hans Kone
668; Christian Pallesen; m; 36; ugift; Her i Sognet; ; Tjenestekarl
669; Peder Christian Pedersen; m; 21; ugift; Gjellerup; ; Tjenestekarl
670; Karen Sørensen; k; 25; ugift; Gjellerup; ; Tjenestepige
671; Ane Birgitte Nielsdatter; k; 16; ugift; Her i Sognet; ; Tjenestepige
672; Jensine Kirstine Lauritzen; k; 18; ugift; Her i Sognet; ; Tjenestepige, fraværende for at opvarte en Syg
673; Palle Chriistensen Fløe; m; 10; ugift; Her i Sognet; ; deres Barn
674; Peder Siggård Fløe; m; 6; ugift; Her i Sognet; ; deres Barn
675; Christen Pallesen Fløe; m; 1; ugift; Her i Sognet; ; deres Barn
676; Jens Christensen Fløe; m; 80; enke; Brande, Veile Amt; ; Aftægtsmand, som ernæres af Gaarden

Fkt-1880; Rind - Kollund; 19; Kollund By, En Gård
737; Kristen Pallesen Fløe; m; 71; gift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Husfader, Gårdejer

738; Ane Kirstine Pedersdatter; k; 61; gift; Bording Sogn Ringkjøbing Amt; Lutheran; Hans Hustru
739; Peder Sigård Fløe; m; 35; ugift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Deres Børn
740; Kristen Pallesen Fløe; m; 30; ugift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Deres Børn
741; Jens Pallesen Fløe; m; 22; ugift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Deres Børn
742; Ester Otilde Andersen; k; 6; ugift; Gjellerup Sogn Ringkjøbing Amt; Lutheran; deres Plejebarn
743; Lars Sørensen; m; 16; ugift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Tjenestefolk
744; Kjærsten Marie Nielsen; k; 29; ugift; Herning Sogn Ringkjøbing Amt; Lutheran; Tjenestefolk
745; Kjærsten Marie Madsen; k; 21; ugift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Tjenestefolk
746; Palle Fløe Madsen; m; 24; gift; Gjellerup Sogn Ringkjøbing Amt; Lutheran; Husfader, Gårdejer [Personen er opført på Tillægsliste A" = Midlertidigt Ophold. Egentlige opholdssted er: "Gjellerup Sogn Ringkjøbing Amt""]
747; Ane Marie Sander Fløe; k; 25; gift; Her i Sognet [Rind]; Lutheran; Hans Hustru [Personen er opført på Tillægsliste A" = Midlertidigt Ophold. Egentlige opholdssted er: "Gjellerup Sogn Ringkjøbing Amt""]
748; Mads Ringsted Madsen Fløe; m; under 1 Aar; ugift; Gjellerup Sogn Ringkjøbing Amt; Lutheran


• Aftægtskontrakt. Christen Pallesen Fløe overtog, som ogsaa nævnt i stoffet om hans forældre, faderens gaard i Kollund. Han drev denne gaard til 1883, da gaarden deltes mellem sønnerne Peder og Christen.
Ved overdragelsen sikrede Christen Pallesen Fløe sig aftægt, hvad følgende dokumen-ter, der endnu er i slægtens eje, fortæller om:

Aftægtscontract
"Aftægtscontract Underskrevne Gaardejer Peder Siggaard Fløe af Kollund, der Dags Dato af min Fader Chri-sten Pallesen Flø har erholdt tilskjødet Ejendommen Matr. No. 4a, 4b, 4e og 4 g af Kol-lund i Rind Sogn, forpligter herved mig og efterfølgende Ejere af denne Ejendom til at yde min Forældre, nævnte Christen Pallesen Flø og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter følgende vederlagsfri, livsvarige Aftægt.
1. Til Bopæl for Aftægtsfolkene overlades dem de 5 vestligste Fag af Stuehuset med tilhørende Loftsrum og m Kjælder, hvilket de ere berettigede til paa egen Bekostning at indrette efter Behag. Forstuen bliver fælles med Ejerens. Ejeren besørger til enhver Tid Boligens for-svarlige Vedligeholdelse saavel udvendig som indvendig, paa Tag og paa Fag. - Skulde Bo-ligen forgaa er Ejeren pligtig til snarest og senest inden 3/4 Aar at have gjenopført og ind-rettet en lige saa god og bekvem Aftægtsbolig og imidlertid at skaffe Aftægtsfolkene forsvar-ligt og frit Husly.
Den vesten for Gaarden i Marken beliggende indhegnede Have overlades Aftægtsfolkene til udelukkende Brug. - Ejeren er pligtig til aarlig at lade den grave og bearbejde samt leve-re den fornødne Staldgjødning dertil.
Aftægtsfolkene have Ret til Adgang til og Benyttelse af Mandens Brønd, Bagerovn og Bryg-gers og dertil hørende Redskaber, hvilke Ejeren er pligtig til forsvarligt at vedligeholde. - Ligeledes har Aftægtsfolkene Ret til fri Færdsel i og omkring Gaarden og paa Marken. Foruden Rughalm til Aftægtsfolkenes Senge og Gulvsand leveres paa Anfordring.
2. Aarligt leveres følgende Præstationer til Aftægtsfolkene paa deres Bopæl: \\yz Tønde Rug )
1 Tønde Byg )
,,. _ , , v at levere med Halvdelen hver 1 Mai og 1 Novbr.
25 u Boghvedegryn } J
25 u Ris )
1 Tønde Kartofler med Halvdelen hver 1 Januar og 1 April hvorhos Aftægtsfolkene ere berettigede til i Marken at optage nye Kartofler til deres daglige For-brug.
25 u saltet Torsk uden Hoved hver 1 Septbr. , 52 u Smør med 2 u hver anden Uge,
26 u Farin ) , , , , rT
med 2 u hver anden Uge,
26 u Flormel )
En halv kalv på Anfordring hvert Efteraar.
med en Fjerdedel hver i Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober,
6 u Kaffesager (3 Slags) med 1/6 eller 1 u hveranden Maaned,
16 Potter Brændevin
8 u Røgtobak a 75 Øre
16 u tør Sødmælksost
8 u Sæbe
8 u Soda
4 u Stearinlys
4 Potter Stenolie
6 Snese friske Hønseæg a 2>/2 u med 1 Snes hveranden Maaned,
2 u Humle hver 1 Novbr. ,
1/2 Skp. Salt hver 1 Oktbr. , I det Tilfælde, at Aftægtsfolkene maatte fraflytte Aftægtsboligen er jeg ligefuldt pligtig at levere de i denne Post ommeldte Gjenstande paa den ny Bolig eller et andet Sted, der ikke er over 2 Mil fjernet fra min Ejendom, hvorimod samtlige øvrige Rettigheder efter denne Contract i saa Fald bortfalder mod at jeg aarlig betaler 150 Kr. , med Halvdelen hver 1 Maj og 1 Novbr.
3. Til Ildebrændsel leverer jeg aarlig i rette Bjergningstid inden 1 Juli, frit hjemført og ind-sat i et bekvemt aflaaset Rum 10 Læs Klyne i god og tør Tilstand. -
I Tiden fra 14 Maj til 14 Oktbr. leverer jeg daglig 3 Potter nymalket Komælk og den øvrige Tid af Aaret 2 Potter daglig. -
4. Aftægten leveres i gode og sunde Handelsvarer, altid forud og skadesløst til Aftægtsfolkene.
5. Jeg er pligtig til at fodre og græsse 2 Faar med Yngel for Aftægtsfolkene lige med mine eg-ne. Døer noget af Faarene bærer jeg Tabet første Gang og, saafremt det døer oftere, hver-anden Gang.
6. Jeg er pligtig at besørge Aftægtsfolkenes Kornvarers Formaling, Brygning, Bagning og Vadsk. - Ligeledes yder jeg dem forsvarlig Pleje og Opvartning i Sygdoms- og Alderdoms-tilfælde, dog at jeg saafremt Aftægtsfolkene foretrække at holde en Pige, istedet herfor er pligtig at betale hendes halve Løn. Aarligt 6 Gange befordrer jeg paa Anfordring Aftægts-folkene til og fra Kirke, Station, Kjøbmand eller Slægt og Venner, i Gaardens bedste Be-fordring, dog at dette ikke maa fordres i den travle Pløje- og Høsttid. - Skal der hentes Præst, Læge eller Medicin, er jeg pligtig hveranden Gang at besørge dette. -
7. Aftægtsfolkene have Ret til at udtage som deres Ejendom hvad de finde for godt af Senge-tøj Indbo og Kjøkkenredskaber ved Gaarden.
8. Aftægtsfolkene kunne fraflytte Aftægtsboligen, men ere til enhver Tid mod et halvt Aars Varsel berettigede til at flytte tilbage, og Aftægten ydes da som forhen.
9. Saafremt Aftægtsfolkene dø paa Gaarden er jeg pligtig til at bekoste hver Begravelse, paa 20 Kr. nær, paa hæderlig og anstændig Maade efter Egnens Skik og Brug imod Ret til at overtage deres Efterladenskaber, undtagen Penge og Pengeeffecter. -
Af Hensyn til Stempelpapirsforbruget capitaliseres Aftægten til 1400 Kr. -Til Sikkerhed for prompte og skadesløs Opfyldelse af foranstaaende Contract giver jeg her-ved Prioritet og Panteret næstefter 7000 Kr. , der kunne være Creditforeningsmidler, i den mig ifølge Skjøde af Dags Dato tilhørende Ejendom i Kollund, Rind Sogn, nemlig:
Matr. No. 4a af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. )
Giskat 28 Kr. 90 0.
4b "do0 "1112 '2 3/4 ") 4e "do0 "21 11 '0 1/2 "3 "74 " 4g -do0 "0ti3 '0 3/4 "1 "39 "med Anpart i Konge- og Kirketiende, paastaaende Bygninger med mur- og nagelfast Tilbe-hør, Avl, Afgrøde, Gjødning, Besætning og Inventarium, samt Bygninger og Løsøres Assu-rancesummer i Ildsvaadestilfælde. -
Det bemærkes, at Fæstebrev til Mads Gjødesen paa 2 Engstykker i 50 Aar tinglæst 27 Marts 1852 skal respecteres, ligesom de Ejeren af Matr. No. 4d og 4f af Kollund ved mit oven-nævnte Skjøde indrømmede Vej- og Vandrettigheder. -
I Søgsmaalstilfælde er jeg undergiven Bestemmelserne i Frd. 25 Januar 1828, og er - uden Hensyn til Sagens Udfald - pligtig at betale skadesløse Sagsomkostninger gjennem alle In-stanser. Til Bekræftelse med vore Underskrifter.
Kollund, den Til Vitterlighed:
Forinden Underskriften tilføjes, at det foranmeldte Fæstebrev til Mads Gjødesen nu er ud-slettet som Forheftelse paa den pantsatte Ejendom.
Kollund den 7 Juni 1883.
Peder Sigård Fløe. Til Vitterlighed. Erik Sandahl Jens Jensen. "

Aftægtscontract
"Aftægtscontract Underskrevne Christen Pallesen Flø af Kollund, der Dags Dato af min Fader Christen Pal-lesen Flø har erholdt tilskjødet Ejendommen Matr. No. 4d og 4f af Kollund i Rind Sogn, forpligter herved mig og mine efterfølgende Ejere af denne Ejendom til at yde mine Forældr nævnte Chr. Pallesen Flø og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter følgende vederlagsfri livs-varige Aftægt.
1. Aarligt leverer jeg til Aftægtsfolkene paa deres Bolig i Kollund følgende Præstationer:
iyz Tønde Rug, )
1 Tønde Byg, )
25 u Boghvedegryn, )
25 u Ris, )
1 Tønde Kartofler, med Halvdelen hver 1 Juli og 1 Oktbr. , hvorhos Aftægtsfolkene ere berettigede til i min Mark at optage ny Kartofler til dagligt Forbrug.
25 u Klipfisk hver 1 Februar, -52 u Smør med 2 u hver anden Uge,
26 u Farin )
.,. _, . . med 2 u hver anden Uge,
26 u Flormel ) B
med Halvdelen hver 1 Maj og 1 Novbr. ,
lar,
hver anden Maaned,
med en Fjerdedel hver 1 Marts, 1 Juni, 1 Septbr. og 1 Decbr.,
Kalv pa Anfordring hvert For
6 u Kaffesager (3 Slags) med 1 u
16 Potter Brændevin
8 u Røgtobak a 75 0.
16 u tør Sødma:lksost
8 u Sæbe, 8 u Soda,
4 u Stearinlys
4 Potter Stenolie
6 Snese friske Hønseæg a 2*/2 u med 1 Snes hver anden Maaned,
2 u Humle til 1 April,
Skp. Salt til 1 December; -Saafremt Afta;gtsfolkene maatte forlade deres nuhavende Bolig paa Matr. No. 4a i Kollund er Jeg ligefuldt pligtig at levere de i denne Post ommeldte Ydelser paa deres ny Bopæl eller et andet Sted, der ikke er over 2 Mil fjernet fra den gamle Aftægtsbolig. - Derimod bort-falder i Tilfælde af Flytning de øvrige Ydelser efter denne Contract imod at jeg aarlig sva-rer 50 Kroner, at erlægge til Aftægtsfolkene paa deres Bopæl med Halvdelen hver 1 Maj og 1 Novbr.
2. Til Ildebrændsel leverer jeg aarlig i rette Bjergningstid inden 1 Juli, frit hjemkjørt og ind-sat i Aftægtsfolkenes Tørvehus, 10 Læs Klyne a 600 Stk. i god og tør Tilstand,
3. De forannævnte Ydelser leveres i gode og sunde Varer, altid forud og skadesløst til Aftægts folkene. -
4. Jeg er pligtig til for Aftægtsfolkene at fodre og græsse et Faar med Yngel lige med mine egne. Skulle Faaret omkomme, bærer jeg Tabet første Gang, og omkommer ogsaa nogle af de andre indsatte Faar, bærer jeg Tabet hver anden Gang.
5, Jeg er pligtig til paa Anfordring 6 Gange aarlig med min bedste Befordring at befordre Af-tægtsfolkene til og fra Kirke, Station, Kjøbmand, Slægt eller Venner, dog at saadant ikke sker i den travle Saa- og Høsttid.
Skal der hentes Præst, Læge eller Medicin til Aftægtsfolkene, skal jeg besørge dette hver anden Gang. -
6. Saafremt Aftægtsfolkene faa i Sinde at holde en Pige til deres Pleje og Opvartning, er jeg pligtig at betale hendes halve Løn. -
7. Have Aftægtsfolkene, naar de ved Døden afgaa, Bopæl paa Matr. No. 4a i Kollund er jeg pligtig at bidrage til Omkostningerne ved hver af Begravelserne med et Beløb af 20 Kro-ner. -
Af Hensyn til Stempelpapirsforbruget capitaliseres foranstaaende Aftægt til 950 Kr. -Til Sikkerhed for prompte og skadesløs Opfyldelse af mine Forpligtelser efter denne Con-tract giver jeg herved første Prioritet og Panteret i den mig ifølge Skjøde af Dags Dato til-hørende Ejendom i Kollund, Rind Sogn, skyldsat saaledes:
Matr. No. 4d af Hartkorn 0 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. ) _. , „ ,, v B, -,
r Giskat 21 Kr. 86 O. ,
" " 4f " do 1 " 0 " 2 " 2 1/4 " )
med anpart i Konge- og Kirketiende, paastaaende bygninger med mur- og nagelfast tilbehør, Avl, Afgrøde, Gjødning, Besætning og Inventarium samt Bygningernes og Løsørets Assurancesummer i Ildsvaaedtilfælde.
Det bemærkes, at Fæstebrev til Mads Gjødesennpaa 2 Engparceller, tinglæst 27 Marts 1852, Gjældende i 50Aar skal respecteres.
I Søgsmaalstilfælde er jeg undergivet den hurtigste Retsforfølgning, der hjemles ved Frd. af 25 Januar 1828, samt pligtig uden Hensyn til Sagens Udfald at godtgjøre Aftægtsfolkene skadesløse Sagsomkostningen gennem alle Instanser.
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).


Billede

Christen blev gift med Anne Kirstine Pedersdatter (Siggaard), datter af Peder Nielsen (Siggaard) og Karen Madsdatter. (Anne Kirstine Pedersdatter (Siggaard) blev født den 6 Jan. 1818 i Hestlund, Bording, døbt den 7 Jan. 1818 i Hjemme og døde den 26 Maj 1911 i Kollund, Rind.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia