pil
Palle Christensen Fløe
Else Bjerre
Søren
Christen Pallesen Fløe
(1728-1804)
Maren Sørensdatter
(1737-)
Palle Christensen Fløe
(1764-1858)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Margrethe Christensdatter

Palle Christensen Fløe

  • Født: 6 Aug. 1764, Brande
  • Ægteskab: Margrethe Christensdatter den 26 Maj 1799
  • Død: 15 Apr. 1858, Kollund, Rind i en alder af 93 år
  • Begravet: 27 Apr. 1858, Rind
Billede

punkttegn  Notater:

I 1871 udgav forfatteren D. E. Rugaard sin bog "Fremragende Danske Bønder før og nu", hvori han ogsaa giver en beskrivelse af Palle Christensen Fløe. Denne beskrivelse har i det væsentlige været anvendt som grundlag for senere publikationer, hvorfor den gengives her:
"Palle forblev i sit Hjem, til han var 18 Aar gammel, hvorefter han kom ud at tjene som Avlskarl hos en Gaardejer og Hosekræmmer Janus Thorning i Høgild, Rind sogn, i hvilken Stil-ling han forblev, indtil Husbondens Død nogle Aar efter indtraf. I denne Tjeneste lærte han Han-delen med Uldvarer: Strømper og hjemmegjorte Tøjer, og han rejste derefter i flere Aar, især om Vinteren, med strikkede Uldvarer til Fyn, hvor han solgte disse og kjøbte igjen hjemmegjor-te Tøjer, navnlig Dynevaar og Lærreder, som han atter solgte hjemme, især i Hammerum Her-red. Sommermaanederne benyttede han dels ved Bondearbejde i Hjemmet og dels ved at følge med en Tømmermand for at lære saa meget af Haandværket, at han selv kunde forfærdige de nødvendige Avisredskaber, som bruges i en Bondegaard.
Palle Fløe's Skolekundskaber vare, som følge af den Tids ufuldkomne Skolevæsen, meget smaa men han fik allerede i Ynglingealderen smag for læsning, hvorved han efterhaanden op-rettede det forsømte i Aandens uddannelse, ligesom han ved Selvøvelse lærte sig at skrive en temmelig god Haand, samt at føre et ordentligt Regnskab, hvilket senere kom ham tilgode ved den temmelig betydelige Handel, han førte med strikkede Uldvarer paa Kjøbenhavn. Som følge af, at Gaardene i Landsbyen Fløe aldrig havde været bortfæstede, men fra umindelige Tider af bevarede i Familierne som Selvejer-gaarde, havde han allerede som ung en temmelig udviklet Frihedssans; han fulgte saaledes med levende Interesse den Strid, der i Slutningen af forrige Aarhundrede blev ført mellem Regeringen og Godsejerne angaaende Stavnsbaandets Løsning, og selv paa sine gamle Dage kunde han omtale den Tid og dens Mænd med Begejstring, navnlig Kronprinsen, den senere Kong Frederik VI.
I Aaret 1799 købte han sin Morbroders Gaard i Kollund i Rind Sogn, Hammerum Herred, og giftede sig samme Aar d. 26. Maj med Morbroderens Plejedatter Margrethe Christensdat-ter, der var født i Gjellerup d. 26. September 1779, med hvem han i 20 Aar havde 12 Børn, 6 Sønner og 6 Døtre, der alle levede, til de blev gifte og opnaaede jevne gode Kaar og agtede Stil-linger i Samfundet. Saasnart han havde kjøbt Gaarden, tog han alvorlig fat paa Jordernes Forbed-ring, dels ved Opdyrkning og en bedre Driftsmaade, dels ved Enges og Mosers Udgrøftning og overrisling med Vand, hvorved han bragte Kreatur-besætningen op fra 2 Heste og 15 Stude til det dobbelte, hvilke arbejder han personlig deltog i med Kraft, indtil han var over 60 Aar gam-mel. Paa hans Gaards Mark fandtes noget Egekrat, hvoraf han opelskede en Del og bortrydde-de, hvad der var utjenligt, i hvis sted han anlagde en Plantage paa 2 Tdr. Land, der nu pranger med dejlige, store Træer, ligesom han hjemme ved Gaarden plantede mange Træer i tvende Haver. - Ved siden af sin betydelige Virksomhed som Landmand drev han en udstrakt Strømpehan-del. De strikkede Varer leveredes ham dels i Huset, dels mødte han visse forudbestemte Dage I de omkringliggende sogne, hvor hand a opsamlede store partier.
Naar han paa den Maade havde faaet et Læs, kjørte han dermed til Horsens, hvorfra Varerne sendtes med Skibs-lejlighed til Kjøbenhavn til derboende Hosekræmmere.
Palle Fløe beskæftigede sig desuden meget med Sognets og Byens offentlige Sager.
Han gav saaledes Stødet til Udskiftningen af Byens Hede og Mose, Indkøbet af Sognet Konge- og Kirke -Tiender, samt Præste-tiendes fastsættelse til en fast aarlig Afgift, ligesom han i mangfoldige Aar var Medlem af Bestyrelsen for Skole- og Fattigvæsenet, hvortil hans Medborgeres Tillid havde kaldet ham.
I den huslige Bestyrelse og i Børne-opdragelsen støttedes han trolig af sin trofaste Hustru, der var lige saa virksom og dygtig en Kvinde, som han var Mand, hvilken Understøttelse var saa meget mere Velsignelsesrig, som de levede et yderst kjærligt Liv sammen, der især viste sine gode følger paa Opdragelsen af den store Børneflok.
Da Palle Fløe selv havde følt savnet af Undervisning i Skolen, holdt han i flere Aar, fra hans ældste Søn var 8 Aar gammel, en vel oplyst gammel Aftægtsmand til hver Vinter at under-vise Børnene, og da den ældste Søn Jens blev 11 Aar gammel, kom han til Rind Præstegaard for i forening med Præstens Børn at nyde Undervisning af en Seminarist, hvilken Mand Dreng-en fulgte til Egnen ved Aalborg for at fortsætte sin Uddannelse. Drengen kom derefter hjem for at konfirmeres, og underviste nu i flere Vintere sine yngre Søskende, hvorved de alle fik en større Uddannelse og Kundskab, end Bønderbørn paa den Tid havde.
Saaledes som Palle Fløe var en dygtig, virksom og for sin Tid oplyst Bonde, saaledes var han ogsaa, lige langt fra Overtro og Vantro, en god troende Kristen. Hver Søndag maatte Bør-nene samles om ham for at høre ham læse en Prædiken, og hver Aften om Vinteren Aftenbøn-nen, samt i forening med ham synge en Psalme, hvilken Husandagt var temmelig ualmindelig i den første Del af dette Aarhundrede.
Da Palle Fløe var bleven omtrent 70 Aar gammel, en gang i Aarene 30, overdrog han Gaar den med dens velopførte Bygninger og kultiverede Jorder til Sønnen Christen Pallesen Fløe, de: har fortsat Faderens Forbedringer. Derefter levede han og hans aldersstegne Hustru i Rolighec i deres Aftægtshus, indtil deres Død, og nød velfortjent Glæde af deres Børn og Børnebørn. Den 26. Maj 1849 fejredes deres Guldbryllupsfest i Overværelse af deres 12 Børn, 10 Svigerbørn o| en talrig Flok af Børnebørn, foruden en stor del af Omegnens Beboere, der kom uindbudte.
Endnu levede gamle Palle Fløe i nogle Aar med fuldkommen Bevidsthed om Fortid og Nu-tid, indtil hans trofaste Hustru ved Døden bortkaldtes fra ham d. 4. Juni 1855; men fra den Ti< svandt hans Hukommelse i en mærkelig Grad, dog havde han endnu enkelte lyse Øjeblikke. En-delig bortkaldtes han til et bedre Liv, hvorefter han længtes, ved en blid og rolig Død uden fo-regaaende Sygdom i sit 94. Aar. "
Paa Herning museum er opbevaret et flyttebevis fra Palle Christensen Fløe's bortrejse fr; hjemmet. Dette flyttebevis har følgende ordlyd:
"Underskrevne Christen Pallesen Fløe giør vitterligt at nærværende unge Karl, Palle Chr stensen der er føed paa mit Gods i bemeldte Fløe Bye i Brande Sogn Nørvangs Herred under Coldinghuus Amt og mig i saa Maader er tilhørende og min Staun undergiven, tillades herved af mig som sin Hosbonde at hånd paa et Aars Tiid fra understaaende Dattum af at regne at mil forsøge sin Lycke paa andre Stæder uden for sin Fødestaun og i samme Tiid tage Tleneste, hv< han bedst veed og kand: dog paa de Velkor, at naar anmeldte Tiid er udløben haver han sig saa iglen paa forbemeldte sin Fødestaun at indfinde og begive. Imidlertid vil ieg have hannem hos alle respective forrekommende paa beste Maade recommenderet - særdeles hans Kongl. May-st. : høje og laue civil og millitairbetientere at de hannem i ermeldte Tiid frie og ubehindret ville lade passere og repassere.
Hans skudsmaal i Saligheds Sag betræffende da ombeds hans Siele Sørger Velædle Velærværdighed og Høylærde Hr. Proust Clausson Sogne Præst for Brande Meenighed ham samme herpaa tegnet ville behage at meeddele. Til bekræftelse under min Haand og Seigl.
Dattum Fløe dend 5te Januari 1786 C. P. Fløe
Ovenskrevne unge Karl communicerede sidste gang dom. Exaudi a. p. har ellers her op-ført sig uden al Forargelse og recommenderet derfor til Kirkens Gode at nyde.
Brande den 10. Februar 1786 N. C. Clausson. "
Senere påtegninger viser at Palle Fløe rejste hjem til Fløe i 1790 og at han atter rejste til Rind i 1799:
"Sidste Michaelis Tiid var benævnte Christen Palle Christensen Fløe en Giæst ved Herrens Bord i Rind Kirke og viides intet forargeligt med hannem.
Rind Prg. den 7. May 1790 S. Lasson.
Omskrevne Ungkarl, Palle Christensen Fløe, var sidste gang én Giæst ved Herrens Bord i Brande Kirke Dom. 24 p. Trin. a: p: ved ham viides intet, uden hvad der er dydigt og Christe-ligt i alle Maader: Det bevidner
Brande Præstegaard den 9. Maji 1799 Stedets Sognepræst P. C. Møller."
Som nævnt overtog Palle Christensen Fløe 1799 morbroderens gaard i Kollund. Skødet, der er indført i Hammerum Herreds skøde- og panteprotokol 1797-1807, folio 272, lyder:
"Underskrevne Jens Sørensen giør hermed vitterligt at have solgt og skiødet, ligesom jer hermed sælger skiøder og afhænder til min kiære Søstersøn Palle Christensen min iboende og tilhørende Steed i Collund bye, Rind Sogn med dens Bygninger og tilhørende Eiendomme, som staar for Hartkorn 4 Tdr. 4 Skpr. og 1 Fjdkr. tilligemed den ham overleverede Besætning, Ind-og Udboe. Da han derfor har betalt mig efter mundtlig Aftale den belovede Kiøbesumma 990 Rdlr. , skriver nihundrede og halvfemtesindstyve Rixdaler fra nu i Dag af skal tilhøre bem. Palle Chri-stensen og Arvinger til evindelig Arv og Eje. Desuden forpligter jeg mig at hiemle Kiøberen bem. Gaard og Eiendom for hver Mands lovlige Krav og Tiltale. Det til Bekræftelse haur jeg ey allene selv underskrevet og forseglet denne min udgivne Skiøde, men endog formaaet Hans Kaas af Aandsberg og Peder Michelsen af Kollund sammen med mig til Vitterlighed at under-skrive.
Collundbye d. 14de Junii 1791
Jens Sørensen. "
Palle Christensen Fløe overtog ved skøde af 29. juni 1806 fra Jens Jensen lldsgaard dennes gaard i Kollund by med hartkorn 2 tdr. 6 skpr. 1 fjdk. samt 6 engparceller af hartkorn 4 skpr. 2 19/20 alb. Købesummen herfor androg 800 rdlr.
Skødet fra Palle Christensen Fløe til sønnen Christen Pallesen Fløe lyder:
"Underskrevne Palle Christensen Fløe, hidtil Selvejergaardmand i Collund bye, Rind Sogn, sælger, skiøder og afhænder herved fra mig og mine Arvinger følgende mig tilhørende i Collund bye, Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt beliggende Eiendomme: A. Den af mig beboede Gaard, hvis Hartkorn er 4 Tdr. 4 Skpr. og 1 Fjdk. B. Parcellen No. 2 af den Erik Overgaard og mig tilhørende med kongelige Rentekammers Tilladelse af 30te August 1806 udstyk-kede Gaard, hvilken Parcels Hartkorn er 5 Skpr. - ½ Alb., Tilsammen Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. og ½ Alb. med paastaaende Bygninger, tilliggende Jorder, Anpart Konge- Kirke- Korn-og Kvægtiender, samt øvrige Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed ieg har haft og eiet samme efter min herefter benævnte Adkomstdokumenter. I Kjøbet medfølger tillige min Besætning og Boehave af alle Slags levende og døde Ting , saaledes som det alt i Gaarden befindes ved nærværende Skiødes Modtagelse.
For Kiøbesum 600 Rbdlr., skriver Sex hundrede Rigsbanksdaler r. Sølv er jeg nu tilfredsstillet, dels ved Gjældsovertagelse og deels paa anden Maade, og Derforuden er jeg og min Hustru ved Aftægtscontract af Dags Dato efter Overenskomst sikret betinget Ophold vor Levetid.
Thi skal bemeldte Gaard med dens retmæssige 1 liggender og Besætning fra Dato være overdraget Kjøberen Christen Pallesen Fløe og hans vinger og ham og disse tilhøre fri for enhvers lovlig Krav og tiltale. I Henseende til Adkom da vil jeg ikke være anden skyldig end den eftemævnte hermed overleverede Documenter he givet mig. 1. Skiødet paa den under Litra A anførte Eiendom dateret 14de Juni 1799 og ting 20/3 1802. 2. Do. paa den under Litra B. anførte Parcel No. 2, udstedt fra Hammerum He reds Auctionsret den 6te Febr. 1807 og tinglæst den 12 Sept. s. A. - og 3. Do. p. Konge og kekorn og Qvægtiendeparten, udstedt fra samme Auctionsret den 8 Aug. 1811 og tinglæst 21 Decbr. s. A. Den anordnede H.æite\\se tt\\ Banken hviler paa Eyendommen og overtages af Kj beren uden Godtgjørelse i Kjøbesummen. Saaledes kan dette Skiøde til Tinge føres og proto leres uden Varsel til mig, ligesom det herved bekræftes med mit Navns Underskrift i nede: nede Vidners Overværelse.
Collund, Rind Sogn den 4de Febr. 1836
Palle Christensen Fløe. "
(Hammerum Herreds skøde- og panteprotokol 1836-1839, folio 133.)
Nogle maaneder efter at Palle Christensen Fløe havde afstaaet sin gaard i Kollund, køl han af Søren Andersen dennes gaard i Kollund af hartkorn 1 td. 2 alb.. med gaardens anpart tiender. Købesummen androg 700 rdlr. rede sølv, som Palle Christensen Fløe betalte konti
Forfatteren Jørg. Jørgensen Borup fortæller i sin afhandling om. Fløe-slægten, at Pall Christensen Fløe i 1825 byggede sig et nyt "Kjores" (Fæhus), og da blev lægterne sømmede hvad man aldrig før havde set der i byen - ellers blev lægterne toldede eller pindede paa. D blev ogsaa sat en række smaavinduer i dette hus, hvad man heller ikke havde set før, og en gammel kone udbrød i denne anledning: "De æ da en sæ'r Huw's - dæ æ så manne Lu'eghwåller.
(Uddrag af Slægtsbog over Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre og efterkommere).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Folketælling. Fkt-1787; Rind - Øster Høgild; 4;
327; Janus Palisen; -; 52; gift,1; ; ; hosbond / gaardbeboer, driver en meget liden strømpehandel
328; Maren Christensdatter; -; 68; gift,2; ; ; hans kone
329; Palli Christensen; -; 26; ugift; ; ; tjenestefolk
330; Kirsten Madsdatter; -; 22; ugift; ; ; tjenestefolk
331; Mariane Pedersdatter; -; 13; ugift; ; ; tjenestefolk
332; Peder Christensen; -; 15; ugift; ; ; tjenestefolk

Fkt-1801; Rind - Collund Bye; 6;
165; Palli Christensen; -; 36; gift,1; ; ; huusbonde / bonde og gaardbeboer
166; Magrete Christensdatter; -; 21; gift,1; ; ; hans kone
167; Jens Pallisen; -; 1; ugift; ; ; hans søn
168; Peder Sørensen; -; 22; ugift; ; ; tjenestefolk
169; Maren Pedersdatter; -; 17; ugift; ; ; tjenestefolk
170; Maren Pedersdatter; -; 13; ugift; ; ; tjenestefolk
171; Jens Sørensen; -; 69; gift,1; ; ; hans morbroder / nyder aftægt
172; Maren Pedersdatter; -; 51; gift,1; ; ; hans kone
173; Peder Christensen; -; 14; ugift; ; ; hendes søster søn

Fkt-1834; Rind - Collund Bye; 17; en Gaard
296; Palle Christensen Fløe; m; 70; gift; ; ; Gaardmand
297; Magrete Christensdatter; k; 54; gift; ; ; hans Kone
298; Christen Pallesen; m; 25; ugift; ; ; deres Børn, Hørbereder
299; Søren Pallesen; m; 22; ugift; ; ; deres Børn
300; Anna Pallesdatter; k; 23; ugift; ; ; deres Børn
301; Christian Pallesen; m; 20; ugift; ; ; deres Børn
302; Zidsel Pallesdatter; k; 18; ugift; ; ; deres Børn
303; Karen Pallesdatter; k; 15; ugift; ; ; deres Børn
304; Else Maria Pallesdatter; k; 14; ugift; ; ; deres Børn
305; Maria Nielsdatter; k; 5; ugift; ; ; Et Pleiebarn
306; Peder Christensen Fløe; m; 65; ugift; ; ; Strømpehandler

Fkt-1840; Rind - Collund Bye; 4 F1; en Gaard m. 2 fam.
401; Palle Fløe; m; 75; gift; ; ; Gaardmand
402; Margrete Christensen; k; 60; gift; ; ; hans Kone
403; Christian Pallesen; m; 26; ugift; ; ; deres Søn
404; Karen Christensdatter; k; 48; ugift; ; ; Almisselem

Fkt-1845; Rind - Kollundby; 5; en gaard m. 2 fam.
661; Christen Pallesen Fløe; -; 37; gift; her i sognet; ; gaardmand
662; Ane Kirstine Pedersen; -; 27; gift; Bording Sogn, Ringkøbing Amt; ; hans kone
663; Palle Christensen Fløe; -; 5; ugift; her i sognet; ; deres børn
664; Peder Siigaard Fløe Christensen; -; 1; ugift; her i sognet; ; deres børn
665; Christian Pallesen; -; 32; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
666; Niels Pedersen; -; 27; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
667; Else Marie Pallesdatter; -; 24; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
668; Karen Sørensdatter; -; 20; ugift; her i sognet; ; tjenestefolk
669; Karen Christensen; -; 52; ugift; her i sognet; ; inderste og almisselem
670; Palle Christen Fløe; -; 81; gift; Brande Sogn, Veile Amt; ; aftægtsfolk
671; Margrete Christensen; -; 65; gift; Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt; ; hans kone
672; Marie Nielsdatter; -; 16; ugift; Sneiberg Sogn, Ringkøbing Amt; ; tjenestepige

Fkt-1850; Rind - Kaallund; 144; Huus
677; Palle Christensen Fløe; m; 86; gift; Brande, Veile Amt; ; Aftægtsmand

678; Magrete Christensdatter; k; 71; gift; Gjellerup; ; hans Kone
679; Maren Nielsdatter; k; 24; ugift; Gjellerup; ; Tjenestepige


Billede

Palle blev gift med Margrethe Christensdatter, datter af Christen Pedersen og Anne Pedersdatter, den 26 Maj 1799. (Margrethe Christensdatter blev født den 26 Sep. 1779 i Gjellerup og døde den 4 Jun. 1855 i Kollund, Rind.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Seneste opdatering: d. 29. juli 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia